Niekorzystny wyrok w I instancji: umowa d. Polbank EFG uczciwa

Niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. Wbrew jednolitemu od 2 lat stanowisku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Katarzyna Waseńczuk w sprawie o sygn. II C 2015/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG uznała, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest ważna, nie jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego, ani kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, zapisy umowy zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, a na ważność umowy nie wpływa fakt, że powodowie się z umową nie zapoznali, czy też zapoznali w niedostatecznym stopniu. W ocenie Sądu, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie mają charakter głównych postanowień umowy, jednak były one indywidualnie uzgadniane, a powodowie mieli możliwość negocjacji. Brak jest więc podstaw do uznania klauzul za abuzywne, czy do uznania umowy za nieważną.
Jednocześnie Sąd wskazał, że uznanie umowy za nieważną byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej, gdyż pomimo wzrostu kursu CHF, kredytobiorcy złotowi ponieśli wyższy koszt niż kredytobiorcy frankowi.
W rezultacie Sąd oddalił powództwo kredytobiorców w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.