Niekorzystny wyrok nieprawomocny w sprawie kredytu indeksowanego mBanku

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 700/18; SSO Eliza Kurkowska) wydał wyrok, w którym:

I.       Oddalił w całości roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego mBanku z sierpnia 2008 r. i zwrot zapłaconych kwot.

II.     Zasądził koszty postępowania w całości od powodów na rzecz pozwanego, szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że nie ma przepisów, które zakazywałyby udzielania kredytów indeksowanych do obcej waluty, taka konstrukcja mieści się w umowie kredytu. Bank był zobowiązany do wypłaty kwoty kredytu w ciągu 3 dni od daty złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji wypłaty. Saldo ustalone na podstawie faktycznie wypłaconej kwoty kredytu tj. 153.223,74 CHF było niższe niż orientacyjna kwota kredytu podana w walucie indeksacji. Pracownik banku szczegółowo wyjaśnił powodom ryzyka związane z umową i przedstawił wahania kursów CHF z ostatnich kilku lat. Zeznania powodów, iż nie rozumieli ryzyka, nie są wiarygodne. Klienci nie prosili o wyjaśnienia w jaki sposób bank dokonuje indeksacji, akceptowali przeliczenia po kursie bankowym i było to dla nich wygodne. Postanowienia w umowie nie są abuzywne. Powodowie byli świadomi ryzyk w umowie i akceptowali je z uwagi na dużo niższe oprocentowanie niż przy kredycie czysto złotowym.

Uzasadnienie jest typowe dla spraw rozstrzyganych przez tę sędzię. Jak dotychczas wszystkie jej wyroki w sprawach kredytów indeksowanych były zmieniane przez Sąd Apelacyjny.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 61 miesięcy.