Kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy!

W dniu 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Wolkenberg; VI ACa 528/21), wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV C 3047/17 ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z września 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów 94 tys. PLN i 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Sąd zmienił jedynie datę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Uznał, iż odsetki należne są od października 2020 r. do dnia zapłaty.
Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania.
Dodatkowo Sąd zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania w apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny wskazał, że zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji.
Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego odsetki ustawowe za opóźnienie należą się powodom dopiero od złożenia przez powodów oświadczeń co do braku woli dalszego związania umową. Sąd uznał, że nie można przyjąć, iż przed złożeniem oświadczenia taki skutek z zachowania i treści roszczeń strony powodowej można było wywieść. Jak wskazał Sąd Apelacyjny dopiero od dnia złożenia oświadczenia pozwany miał już w pełni świadomość co do tego, że powodowie domagają się stwierdzenia nieważności umowy.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożonego w tej sprawie zarzutu zatrzymania wobec przekroczenia przez powodów w wpłatach dokonywanych w wykonaniu spornej umowy kwoty wypłaconego kredytu.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.