Prawomocnie oddalone powództwo Banku Millennium S.A. (umowa kredytu Euro Bank S.A.) przeciwko kredytobiorcom.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 417/22 (SSA Ryszard Iwankiewicz):

I. oddalił apelację Banku Millennium S.A.
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawa została zainicjowana powództwem banku, który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do CHF kredytobiorcom, którzy przestali spłacać kredyt.

W toku procesu bank twierdził, że umowa jest ważna, a bank prawidłowo naliczał raty kredytu i prawidłowo określił saldo zadłużenia.

Powództwo zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie I C 421/18. Sąd Okręgowy przyjął, że umowa kredytu jest nieważna, zatem nie było podstaw do jej wypowiedzenia. Jednocześnie bank nie zgłosił żadnego roszczenia w związku z nieważnością umowy kredytu.

Sąd Apelacyjny podzielił ww. stanowisko, oddalając apelację banku.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski