Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

W dniu 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Paweł Kaszak, sygn. XXVIII C 14428/21) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił, że umowa kredytu zawarta 13 listopada 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna;

2) zasadził na rzecz powodów kwotę prawie 550 tys. PLN oraz ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia upływu terminu z wezwania do zapłaty i w niewielkiej części od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty;

3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sąd nie uwzględnił zarzutów przedawnienia ani zatrzymania. 

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.