Bank Millennium ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Iwona Lizakowska-Bytof, sygn. XXVIII C 10221/21) w dniu 17 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Bankiem Millennium jest nieważna i zasądził na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia powoda o skutkach stwierdzenia nieważności umowy. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy całość kosztów postępowania, pozostawiając referendarzowi szczegółowe ich wyliczenie.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy.