Ustalenie nieważności umowy Millenium

W dniu 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy (SSO Ewa Suchecka-Bartnik) w sprawie o sygn. akt III C 564/17 wydał wyrok, w którym:

1)    Ustalił, że umowa kredytu powiązane z kursem CHF zawarta przez powoda z Bankiem Millenium S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna;

2)    Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 89.543,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

3)    Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.


Motywy rozstrzygnięcia:

Zdaniem Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.  Sąd uznał, że umowa jest nieważna z uwagi na znajdujące się w niej klauzule abuzywne dotyczące szeroko rozumianych przeliczeń walutowych, tj. mechanizmu indeksacji (tak wypłaty, jak i spłaty kredytu).

W efekcie postanowienia te należało uznać za bezskuteczne, brak było bowiem przepisów dyspozytywnych czy ustalonych zwyczajów, które mogłyby kreować podstawę do zastąpienia postanowień niedozwolonych. W związku z powyższym Sąd ustalił nieważność umowy.
 
Sąd uznał, że kredytobiorca o wadach prawnych umowy wiedział już w momencie wniesienia pozwu, gdyż został o tym skutecznie poinformowany przez Kancelarię. W związku z powyższym Sąd zasądził odsetki zgodnie z żądaniem pozwu, a więc od dnia następnego po dniu doręczenia pozwu stronie pozwanej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.