Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z marca 2008 r.

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 7582/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądane kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd oddalił w całości roszczenie odsetkowe. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank. W zakresie oddalonego wyrokiem roszczenia zostanie wywiedziona apelacja. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Joanna Bitner, sygn. III C 3340/20) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu EFG Eurobank Ergasias, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International A.G. (Spółka Akcyjna) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów ponad 140 tys. PLN. Wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty W pozostałej części powództwo oddala; Obciąża pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika strony powodowej, że umowa zawiera...