Nieważność umowy BPH S.A. (d. GE Money Bank)

W dniu 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Niosobędzka, sygn. III C 745/22) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy kredytu Banku BPH z 2005 r. (d. GE Money Bank) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 120.376,24 PLN oraz 53.733,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania w wysokości 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA W ocenie Sądu powództwo zasługiwało w całości...

Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji. Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego...