Nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2010 r. denominowanej w EURO!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 17370/21) ustalił nieważność umowy denominowanej w Euro zawartej z Deutsche Bank PBC SA w dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd zasądziłna rzecz powodów kwotę prawie 615 tys. PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w całości. MOTYWY rozstrzygnięcia Sędzia w motywach ustnych podkreśliła, że powództwo zostało uwzględnione w całości, zarówno co do roszczenia głównego jak i odsetkowego. Ustalenie nieważności nastąpiło z przyczyny nieważności bezwzględnej. Umowa jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego...

Sąd oddala w całości roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorcy!

W dniu 27 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Rafał Jasiński, sygn. akt III C 2128/22) wydał wyrok w sprawie z powództwa Banku BPH S.A. o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w którym: Oddalił powództwo Banku BPH S.A. w całości Zasądził od powoda na rzecz pozwanych koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, przy czy szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W sprawie obronnej kredytobiorcy złożyli oświadczenie o potrąceniu, które Sąd uznał za skuteczne. Z tego względu powództwo banku zostało oddalone w całości. Dodatkowo przed rozprawą pełnomocnik banku cofnął roszczenie...