Umowa d. GE Money Bank nieważna

17 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 1179/17; SSO Marcin Cichosz) unieważnia umowę kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A.
Sprawa o tyle ciekawa, że umowa od początku w zakresie spłaty rat kredytu odnosiła się do kursu średniego NBP. Sąd:
I. ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.);
II. zasądza od Bank BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 196.233,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 listopada 2017 r.
III. zasądza na rzecz powoda kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że bank miał pełną swobodę przy wyznaczeniu kursu kupna CHF, który został zastosowany przy przeliczeniu kwoty kredytu na CHF. Różnica między tym kursem, a kursem średnim NBP, mającym zastosowanie do wyliczenia salda zadłużenia i spłaty rat kredytu, powiększyło zobowiązanie kredytobiorcy ponad udostępnioną kwotę kredytu. Taka konstrukcja umowy w ocenie Sadu prowadzi do jej nieważności.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.