Wyrok ustalający nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ) z 2008 r., zasądzający odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego i uwzględniający zarzut zatrzymania

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 września 2023 r. (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. XXVIII C 17685/21 przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2008 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia (…) 2023 r., z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaofiarowaniu przez powoda zwrotu kwoty (…) PLN lub po zabezpieczaniu roszczenia o jej zwrot,

III. oddalił powództwo w pozostałej części,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, bez których umowy nie da się wykonywać, co w konsekwencji prowadzi do uznania jej za nieważną.

Skutkiem tego należało zasądzić wszystkie dochodzone kwoty, jako świadczenie nienależne, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia po upływie terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty do dnia, w którym pozwany skutecznie złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania.

Sąd uwzględnił podniesiony zarzut zatrzymania, uznając go za zasadny.

Pozwany został uznany za stronę przegraną, w związku z czym sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.