Ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu!

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tomasz Leszczyński, sygn. XXVIII C 818/21) ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd doszedł do przekonania, że zawarte przez strony umowy są nieważne, ze względu na zawarcie w ich treści zapisów abuzywnych, które uniemożliwiały wykonywanie tych umów.
Kwestionowane zapisy abuzywne dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych Tabel kursowych, bez poinformowania strony przeciwnej o tym w jaki sposób owe tabele są tworzone.

Na etapie zawierania obu umów zdaniem Sądu doszło do nieprawidłowego pouczenia powodów o tym jakie rzeczywiście skutki mają te umowy dla powodów. W szczególności w związku z podaniem niepełnych informacji odnośnie charakteru waluty CHF, tego jak się kształtował kurs tej waluty w poprzednich latach i o tym, że powiązanie tych umów z ową walutą powoduje po stronie powodowej powstanie nieograniczonego ryzyka możliwości zmiany zarówno salda kapitałowego jak też w zakresie wysokości odsetek. W sytuacji, gdy pozwany Bank zobowiązany jest każdego dnia zamykać tzw. pozycję bilansową, a powodowie robić tego nie mogli, pozwany zabezpieczał się przed zmianą kursu. Z punktu widzenia pozwanego Banku, fakt że kurs waluty rośnie lub spada, wydaje się bez znaczenia, gdyż pozwany Bank jest zabezpieczony od ryzyka kursowego.

Zakres pouczenia o ryzyku okazał się niewystarczający. Pozwany nie wypełnił obowiązków informacyjnych narzuconych przez Rekomendację S.

Prawdą jest, że w między czasie, jedna z umów została spłacona, niemniej jednak zdaniem Sądu rozstrzygnięcie wskazujące na nieważność obu tych umów mimo wszystko leży w interesie powodów, bowiem konkretna treść zawarta w wyroku rozwieje bez wątpienia niepewność jaka istnieje pomiędzy stronami, ale też pomoże przy wzajemnym rozliczeniu się stron.

Jedynie odsetki od zasądzonych należności, Sąd przyznał od następnego dnia po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu. Od tej daty, strona pozwana bez wątpienia już wiedziała, czego się powodowie domagają i na jakiej podstawie.

Powodowie wypełnili, też oświadczenie otrzymane od Sądu, zawierające szczegółowe pouczenie odnoście przysługujących im uprawnień. W oświadczeniach wskazali, iż w pierwszej kolejności domagają się ustalenia nieważności umów i rozliczenia tych umów z przyjęciem ich nieważności. Oświadczenia te nie wpływały jednak na datę wymagalności zgłoszonych roszczeń, bo te oświadczenia potwierdzały jedynie to co już wcześniej powodowie, na piśmie, w pozwie wskazali.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.