Umowa kredytu denominowanego d. Polbank EFG nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 czerwca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 273/20, pozew złożony w grudniu 2019 r., SSO Monika Włodarczyk) już na pierwszej rozprawie po przesłuchaniu powodów ustalił, że umowa kredytu denominowanego z 2006 r. d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty (zgodnie z żądaniem pozwu) ponad 70 tys. zł, która stanowi nadwyżkę kwoty zapłaconej przez powodów na rzecz pozwanego ponad kwotę otrzymanego kredytu z odsetkami za opóźnienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul przeliczeniowych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule przeliczeniowe mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki i adw. Jacek Czabański.