Umowa Getin Bank nieważna

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Tomasz Niewiadomski) w sprawie o sygn. XXVIII C 355/21 wydał wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym:

– ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z Getin Bank S.A. jest nieważna;

– zasądził na rzecz powoda kwotę 283.310,86 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2022 r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie (dot. okresu naliczania odsetek za opóźnienie);- zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, ponieważ po pierwsze, jest sprzeczna z przepisami prawa oraz po drugie, zawiera szereg postanowień niedozwolonych, których eliminacja z umowy uniemożliwia utrzymanie jej w mocy.

Zdaniem Sądu umowa narusza przepisy prawa bankowego z uwagi na wzrost salda kapitału kredytu, jak również zasadę swobody umów wynikającą z art. 353(1) k.c., ponieważ bank w sposób dowolny kształtował wyznaczane przez siebie kursy waluty CHF. Co więcej, umowa kredytu narusza zasady współżycia społecznego, zaś pozwany nie przedstawił powodowi wszystkich konsekwencji ekonomicznych jej zawarcia. Niezależnie od tego umowa zawiera postanowienia niedozwolone, dotyczące głównych świadczeń stron, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Co do roszczenia o zapłatę, zasądzeniu na rzecz powoda podlegały wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 31 marca 2022 r., tj. od dnia pouczenia powoda o skutkach uznania postanowień umownych za abuzywne, nie zaś od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty – z tego powodu w tym pozostałym zakresie (okresu naliczania odsetek za opóźnienie) roszczenie podlegało oddaleniu. Mimo to, powoda należało uznać za stronę wygrywającą proces, skutkiem czego pozwany ma obowiązek zwrócić koszty postępowania w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.