Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 599/18 (SSO Beata Grygiel-Stelina):

1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. jest nieważna;

2. zasądził od Banku BPH S.A na rzecz kredytobiorców kwotę 159.422.35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi częściowo od dnia 12 maja 2018 r., a częściowo od 12 maja 2021 r., do dnia zapłaty;

3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 7.934,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenia konstrukcja zawartej umowy świadczy o braku określenie zobowiązania kredytobiorców. Oznacza to, że umowa jest sprzeczna z naturą umowy kredytu i narusza art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Dodatkowo sąd wyjaśnił, że istotne znaczenie ma dla sprawy nierównomierne rozłożenie ryzyka walutowego, które świadczy o abuzywności całego mechanizmu indeksacji.

Klauzule indeksacyjne jako klauzule niedozwolone należało wyeliminować z umowy, czego konsekwencją również jest nieważność całej umowy.

Sąd nie podzielił argumentacji banku, która miałaby polegać na pozostawieniu w umowie kursu średniego NBP. Taki zabieg zdaniem sądu jest niedopuszczalny.

W konsekwencji powództwo zostało uwzględnione całości.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.

\Wyrok jest nieprawomocny.