Umowa d. Polbank EFG nieważna

5 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 407/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny d. Polbank EFG zawarta w dniu 2 września 2008 r. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 183.681,74 PLN oraz 35.823,83 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy.
Sąd w uzasadnieniu odniósł się również do wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20, wskazując, że zgodnie z uzasadnieniem to do sądu krajowego należy ocena sankcji nieważności. Sąd odniósł się również do orzecznictwa TSUE w sprawie Dziubak i Dunai.
Sąd wskazał, że zawarcie aneksu umożliwiającego dokonywanie spłat bezpośrednio w walucie nie ma przełożenia na prawną ocenę klauzul przeliczeniowych pod kątem ich abuzywności. Z aneksu nie wynikało, iż kredytobiorca zarzeka się ochrony, co więcej Bank do dnia wyroku twierdzi, że postanowienia umowy były ważne.
Sąd przy rozliczeniu świadczeń przyjął zasadę tzw. dwóch kondykcji.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. adw. Jacek Czabański