Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym:

1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 140.529,82 PLN oraz 145.682,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2023 r. do dnia zapłaty; 3.     oddalił powództwo w pozostałym zakresie 4.     zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.902,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podzielił stanowisko powodów, że umowa zawiera wady prawne decydujące o jej nieważności. Nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Powództwo zostało oddalone w zakresie roszczenia odsetkowego (za okres od wezwania do zapłaty do dnia odesłania podpisanego pouczenia przez powodów – w tym zakresie Kancelaria będzie rekomendowała wniesienie apelacji). Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.