Umowa d. Getin Bank nieważna

W dniu 2 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank Sąd (XXV C 2370/18; SSR del. Stanisław Zabłocki):
1) ustalił że umowa kredytu indeksowanego z października 2006 r. zwarta z Getin Bank S.A. jest nieważna;
2) zasądził na rzecz powoda zwrot kwoty zapłaconych do tej pory rat kredytu z odsetkami za czas procesu.
Sąd podzielił argumenty strony powodowej, że umowę należy uznać za nieważną. Sąd uznał że postawienia zawarte w umowie mają charakter abuzywny. Treść postanowień w kontekście pouczeń przekazanych powodom ma charakter niejednoznaczny, a w konsekwencji postanowienia te są nietransparentne. W ocenie Sądu po wyeliminowaniu postanowień abuzywnych, umowę należy uznać za nieważną. Sąd przyznał, iż powodom przysługuje interes prawny w uzyskaniu orzeczenia stanowiącego potwierdzenie lub zaprzeczenie ze umowa ma charakter ważny bądź nieważny. Sąd w niniejszej sprawie uznał że umowa ma charakter nieważny i w ocenie Sądu można a nawet należy dać temu wyraz w sentencji orzeczenia. Ma to znaczenie na przyszłość, w szczególności w kwestii zabezpieczenia hipotecznego.
Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniami nienależnymi, a więc Sąd uznał ze w takiej sytuacji należy zastosować teorię dwóch kondycji, gdyż każdej ze stron przysługuje możliwość żądania zwrotu kwot przez nich uiszczonych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabanski i adw. Anna Bielecki.