Umowa Banku Millennium nieważna

Umowa Banku Millennium nieważna + podwójne koszty zastępstwa procesowego!
W dniu 22 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) sygn. akt. XXVIII C 4122/21, wydał wyrok zgodnie z którym:
1. ustalił, że Umowa z czerwca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 51.332,87 PLN oraz kwotę 53.137,13 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 września 2019 r. do dnia zapłaty
3. oddalił powództwo w zakresie żądania ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia 18 września 2019 r.
3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.634 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
Zdaniem Sądu, zgodnie z aktualnym stanem orzecznictwa, należy stwierdzić nieważność umowy z uwagi na sprzeczność z ustawą. W ocenie Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c.
Sąd wskazał na fakt, iż postanowienia będące przedmiotem postępowania są już wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, a sam Bank ma świadomość, iż posługuje się klauzulami abuzywnymi od 2010 r. (pierwszego prawomocnego zakończonego postępowania w tym zakresie).
Sąd wskazał, iż wszelkie propozycje zastosowania późniejszych przepisów odnośnie uzupełniania luk w umowach, zgodnie z orzecznictwem TSUE, można tylko stosować celem „ratowania konsumentów”. Co nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
Sąd również odniósł się do informowania Klientów o ryzyku kursowym, wskazując iż nawet gdyby można obiektywnie stwierdzić, iż Bank prawidłowo poinformował o ryzyku kursowym (co nie miało miejsca w niniejszej sprawie), fakt ten pozostaje obojętny dla sprawy, z uwagi na abuzywność przepisów dotyczących waloryzacji, które muszą zostać usunięte z umowy.
Sąd podkreślił również, iż powodowie złożyli dorozumiale oświadczenie o skutkach nieważności umowy już formułując żądanie o jej stwierdzenie i w dalszych pismach procesowych składanych przez ich pełnomocnika.
Sąd zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie od daty modyfikacji powództwa, w którym powodowie zażądali unieważnienia umowy.
Już na marginesie, Sąd wezwał Bank do zintensyfikowania swoich prób ugodowych z uwagi na likwidację wskaźnika LIBOR, z uwagi na regulacje znajdujące się regulaminie Banku, które mogą uniemożliwić zastosowanie wskaźnika SARON.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy