Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Banku do rozpoznania

Postanowieniem z 19 października 2022 r. SSN Tomasz Szanciłło (I CSK 4982/22) odmawia przyjęcia skargi banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (VI ACa 7/21), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu, ale oddalił roszczenie o zapłatę wskutek skutecznie dokonanego potrącenia roszczenia kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

W ten sposób sprawa jest ostatecznie zakończona.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.