Wyrok ostateczny! Prawomocna nieważność, odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. XXVII Ca 2536/17) w składzie SSO Maksymilian Wesołowski na skutek apelacji strony powodowej od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia z dnia 29 czerwca 2017 r. zasądzającego na rzecz powoda kwotę 734,91 zł (tytułem unww) zmienił wyrok poprzez:

1. Zasądzenie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 30.248,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania za I instancję w kwocie 5.817 zł, a także 2.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Sąd uznał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, co powoduje upadek umowy.
Dodatkowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ze strony banku. Po pierwsze umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Nawet gdyby jednak uznać, że taki zarzut przysługuje, to pozwany w pierwszej kolejności powinien podnieść zarzut potrącenia. Dodatkowo podniesienie przez bank zarzutu zatrzymania stanowi nadużycie prawa procesowego i jako takie nie powinno korzystać z ochrony.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny!

Z uwagi na ograniczenie wartości przedmiotu sporu do kwoty poniżej 50 tys. PLN bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.