Prawomocna wygrana z mBankiem

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. sygn. akt I ACa 633/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur):

I. zmianił wyrok SO w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III C 457/20) w ten sposób, że:

1) zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 289.509,00 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

2) ustalił, że koszty postępowania obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu;II. oddalił w całości apelację banku;

III. ustalił, że koszty postępowania apelacyjnego w całości obciążają bank, pozostawiając wyliczenia referendarzowi sądowemu.

W prowadzonej sprawie kredytobiorcy spłacili w całości kredyt przed wszczęciem postępowania sądowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo o zapłatę wskazując, że co prawda umowa rzeczywiście jest nieważna, ale zasądzenie różnicy między sumą spłat, a kwotą kredytu, byłoby w tych okolicznościach nieuczciwe.Na skutek apelacji kredytobiorców powództwo ostatecznie zostało uwzględnione w całości.Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia, jednak po treści wyroku widać, że Sąd Apelacyjny potwierdził nieważność zawartej umowy, a w zakresie rozliczenia między stronami słusznie przyjął teorię dwóch kondykcji.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.