Prawomocna nieważność umowy z Getin Bankiem

Wyrokiem z 21 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 273/21; Marzena Miąskiewicz) po rozpoznaniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2021 r. (XXV C 2370/18; SSR del. Stanisław Zabłocki) podtrzymuje wyrok co do nieważności umowy Getin Banku z października 2006 r., ale uwzględnia zarzut potrącenia złożony przez bank w toku postępowania apelacyjnego i w tym zakresie oddala powództwo o zapłatę, a zasądza nadwyżkę.

Odsetki za opóźnienie od roszczenia należne są zdaniem Sądu od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o skutkach nieważności w toku postępowania w I instancji.

Koszty postępowania ponosi bank.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki oraz adw. Anna Wolna-Sroka.