Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!
18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn.
I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji:
Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym:
1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy.
2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.