Nieważność umowy PKO BP

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR (del.) Robert Masznicz (sygn. akt XXVIII 4815/22) wydał wyrok, w którym:
1) ustalił nieważność umowy,
2) zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz powodów łącznie kwoty 124.209,71 PLN oraz kwotę 96.035,79 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,
3) zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 PLN

Tym samym Sąd uwzględnił powództwo w całości, jako podstawę rozstrzygnięcia wskazując na przepisy przywołane w pozwie oraz w dalszych pismach procesowych strony powodowej.

Wyrok jest nieprawomocny
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.