Nieważność umowy GEMoney Banku!

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sad Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie o sygn. akt XV C 411/20 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa kredytu z października 2007 r. zawarta między powodami, a GE Money Bankiem jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 560.902,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

-od kwoty 368.019,45 PLN od dnia 27 lipca 2017 r, do dnia zapłaty

– od kwoty 192.884,00 zł od dnia 7 maja 2022 r. do dnia zapłaty.

       3.  Kosztami procesu Sąd obciążył pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.