Kolejny sukces w Sądzie Najwyższym

19 maja 2022 r. w sprawie (II CSKP 398/22 (wcześniej I CSKP 309/21; I CSK 239/20) SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.12.2019 r. (I ACa 598/18; spr. SSA Roman Dziczek). W tym wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 czerwca 2018 r. (I C 353/17; SSR del. Tadeusz Bulanda) i oddalił powództwo kredytobiorcy bazując na teorii salda, a ponadto uznał, że konieczne byłoby i tak sformułowanie powództwa o „unieważnienie” umowy. Ponieważ zaś w uzasadnieniu wyroku kwestia ważności / nieważności umowy nie została jasno przesądzona, to należało złożyć skargę kasacyjną.

Po uchyleniu wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie jeszcze raz będzie się musiał zająć sprawą.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.