Umowa z ING nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 maja 2022 r. sygn. akt I C 1518/18 (SSO Ewa Karwowska):
1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z ING Bank Śląski S.A. indeksowana do CHF jest nieważna;
2. zasądził od ING Bank Śląski S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 165.925,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 13.317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;
4. nakazał ściągnąć od pozwanego banku kwotę 1.726,32 PLN na rzecz Skarbu Państwa.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo uwzględniono w 100%.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.

Wyrok jest nieprawomocny.