Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2024 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. III C 732/21 (SSO Rafał Schmidt) przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2008 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; III. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów (do ich...