Umowa Kredyt Banku S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważna

Wyrokiem z dnia 10 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 13274/21; SSO Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna;II. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę (...) PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaoferowaniu zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie (...) PLN;III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetek ustawowych za opóźnienie);IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, pozostawiając wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu; W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa...