Umowa Kredyt Banku S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nieważna

Wyrokiem z dnia 10 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (XXVIII C 13274/21; SSO Piotr Grenda):

I. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna;
II. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę (…) PLN z zastrzeżeniem, że zapłata tej kwoty nastąpi po zaoferowaniu zwrotu świadczenia wzajemnego w kwocie (…) PLN;
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetek ustawowych za opóźnienie);
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, pozostawiając wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu;

W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu potrącenia, jednakże uwzględnił zarzut zatrzymania, odwołując się do dominującego w tym zakresie poglądu wyrażanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Z tego względu w p. II. wyroku zawarto stosowne zastrzeżenie, a w p. III. powództwo oddalono w pozostałym zakresie, tj. w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy.

Aktualnie sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.