Piąty wyrok w jednej sprawie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem wydany na posiedzeniu niejawnym 1 marca 2023 r. (I C 269/21; SSO Dominika Romanowska): 1. ustalił nieważność umowy kredytu Ekstralokum zawartej we wrześniu 2008 r. z Kredyt Bankiem; 2. oddalił roszczenie o zapłatę (ze względu na podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia); 3. zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania. To już 5 wyrok w tej sprawie! Pozew o zapłatę został wniesiony do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w maju 2016 r. (1) Wyrokiem z 24 maja 2017 r. Sąd oddalił powództwo (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski) nie dopatrując się żadnych wad w umowie. Złożona przez powódkę apelacja została...

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w całości oddalone!

W dniu 01 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach (SSR del. Beata Sieczkowska, sygn. I C 10/22) wydał wyrok, w który oddalił roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację wskaźnikiem inflacji. Sąd zasądził jedynie na rzecz banku kwotę 41 tys. PLN stanowiącą pozostałą do zwrotu kwotę kapitału, która została nierozliczona po dokonaniu oświadczenia o potrąceniu. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.834 zł. Sąd oddalił w całości roszczenie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Sądu roszczenie banku jest sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy EWG 93/13. Przedsiębiorca ma bowiem...