Piąty wyrok w jednej sprawie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem wydany na posiedzeniu niejawnym 1 marca 2023 r. (I C 269/21; SSO Dominika Romanowska):

1. ustalił nieważność umowy kredytu Ekstralokum zawartej we wrześniu 2008 r. z Kredyt Bankiem;

2. oddalił roszczenie o zapłatę (ze względu na podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia);

3. zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania.

To już 5 wyrok w tej sprawie!

Pozew o zapłatę został wniesiony do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w maju 2016 r.

(1) Wyrokiem z 24 maja 2017 r. Sąd oddalił powództwo (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski) nie dopatrując się żadnych wad w umowie. Złożona przez powódkę apelacja została oddalona (2) wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 stycznia 2018 r. (I ACa 1439/17; SSA Aleksandra Marszałek, SSA Andrzej Niedużak, SSA Ewa Barnaszewska), również z tego względu, że roszczenie o zapłatę jest nienależne skoro bank wypowiedział umowę, a kredytobiorczyni jest dłużniczką banku w większym rozmiarze niż dochodzona kwota. W sprawie została wniesiona skarga kasacyjna.

(3) Wyrokiem z 11 grudnia 2021 r. (V CSK 382/18) Sąd Najwyższy (przew. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, spr. SSN Roman Trzaskowski, SSN Katarzyna Tyczka-Rote) po raz pierwszy stwierdził, że skutkiem nieuczciwości postanowień indeksacyjnych zawartych w umowie kredytu jest jej nieważność, a każdej ze stron przysługuje niezależne roszczenie o zapłatę. SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

(4) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. (I ACa 508/20) uchylił wyrok Sądu Okręgowego z 24 maja 2017 r. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy długo rozpoznawał po raz kolejny sprawę, chociaż wydawało się, że wytyczne zawarte w wyroku SN są oczywiste. 15 lipca 2021 r. Sąd zawiesił nawet postępowanie do czasu rozstrzygnięcia
rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego (pytani aI prezes SN w sprawie III CZP 11/21), chociaż w tej konkretnej sprawie SN już wydał wyrok! Po zażaleniu to postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 22 marca 2022 r.

Ostatecznie Sąd Okręgowy wydał wreszcie wyrok, który chociaż w części odpowiada prawu i wytycznym SN. Zadziwia natomiast rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, które Sąd zniósł pomiędzy stronami, skoro bank przegrał roszczenie o ustalenie niewazności umowy a roszczenia o zapłatę nie przegrał tylko ze względu na zarzut potrącenia, czyli spełnienie roszczenia powoda w trakcie procesu.

Jak widać jeszcze długa droga do sprawiedliwości w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (który będzie już 6 wyrokiem w tej sprawie) będzie wreszcie sprawiedliwy dla kredytobiorcy, który od 2016 r. usiłuje uzyskać ochronę prawną.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.