Umowa z GE Money nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców:a) kwotę 141.800,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;b) kwotę 62.013,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 14.617,00 PLN...