Umowa z GE Money nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz):

I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna;

II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców:
a) kwotę 141.800,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;
b) kwotę 62.013,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 14.617,00 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia.

W ocenie Sądu zawarte w Umowie klauzule indeksacyjne są w całości bezskuteczne z dwóch powodów:

a) swobody banku w wyznaczaniu kursów waluty obcej;
b) braku rzetelnych informacji o ryzyku walutowym obciążającym kredytobiorców.

Bezskuteczność klauzul indeksacyjnych prowadzi do nieważności zawartej umowy.

Sąd oddalił powództwo w niewielkim zakresie (co do kwoty 1.840,00 zł) po weryfikacji zaświadczenia dotyczącego historii spłaty kredytu.

Z uwagi na niewielką różnicę w żądaniu pozwu i uwzględnionego powództwa, bank w całości został obciążony kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.