Umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 6565/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna.

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 900 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 kc jako sprzeczna z art. 69 § 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

Sąd również wskazał, że nieważności umowy można było upatrywać w występujących w umowie klauzulach abuzywnych dotyczących mechanizmu waloryzacji, po których usunięciu umowa nie mogłaby dalej funkcjonować.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.