13 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 3480/16, w składzie SSO Katarzyna Parczewska (spr.), SSO Adam Malinowski, SSR del. Joanna Karczewska)

Sąd wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna, ze względu zarówno na wadliwość mechanizmu waloryzacji jak i klauzuli zmiennego oprocentowania (oprocentowanie zależne od decyzji zarządu banku, tzw. stary portfel).

Tym samym Sąd Okręgowy całkowicie zmienił wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z 17 marca 2016 r. (I C 3066/15, SSR Aleksandra Różalska-Danilczuk), w którym Sąd Rejonowy dostrzegł abuzywność klauzul indeksacyjnych, ale uznał, że można je zastąpić innym miernikiem, a ciężar dowodu jaki powinien to być miernik obciąża stronę powodową.
W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę ponad 27 tys. zł. stanowiącą część kwoty zapłaconej bankowi z tytułu nieważnej umowy wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny, w sprawie nie przysługuje stronom skarga kasacyjna (wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł).
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.