Wyroki

Wyroki w naszych sprawach

Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Tamowicz; XV C 792/18) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bank BPH S.A.: 1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. indeksowanego do CHF jest nieważna; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 453.630,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Sprawa jest o tyle ciekawa, że wyrok jest następstwem wniosku powodów o uzupełnienie wcześniej wydanego wyroku, którym sąd zasądził na ich rzecz kwotę 225.687,52 PLN oraz koszty procesu w wysokości 11.817 PLN (przyjmując, że umowa jest nieważna). Sąd wydając pierwotny wyrok pominął część żądań powodów (dodanych w trakcie sprawy), co powodowało konieczność jego uzupełnienia. Łączna zasądzona kwota na rzecz kredytobiorców to 679.317,84 PLN oraz koszty procesu. W ocenie Sądu zawarta umowa jest nieważna bowiem zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, których eliminacja z umowy stanowi na

Umowa kredytu mBank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 48/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z kwietnia 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 357.604,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (SSO Marcin Sumiński, sygn. I C 1343/15) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Getin Bank S.A. zawarta w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Pomimo uchwały SN z 16.02.2021 r. (III CZP 11/20) Sąd zastosował teorię salda i oddalił roszczenie o zapłatę. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy oraz adwokat Maciej Zaborowski.

Umowa kredytu Banku Millennium nieważna

26 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 409/19, wcześniej, od 2017 r. sprawa toczyła się przed sądem rejonowym) wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa o kredyt zawarta z Bankiem Millennium SA w styczniu 2007 r. jest nieważna; 2. zasądził od Banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 146 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu; 3. zasądził od Banku Millennium na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu, że umowa jest nieważna ze względu na brak określoności świadczenia kredytobiorcy, gdyż bank przez wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Ponadto taka konstrukcja umowy omija przepisy o odsetkach maksymalnych, jak również narusza prawo bankowe, które określa, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a nie kwoty wykorzystanego kredytu przeliczonej według jakiegoś wskaźnika. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę

Umowa kredytu ING Bank Śląski nieważna

24 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 235/19, wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy. 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa d. GE Money Bank nieważna

17 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 1179/17; SSO Marcin Cichosz) unieważnia umowę kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. Sprawa o tyle ciekawa, że umowa od początku w zakresie spłaty rat kredytu odnosiła się do kursu średniego NBP. Sąd: I. ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.); II. zasądza od Bank BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 196.233,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 listopada 2017 r. III. zasądza na rzecz powoda kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że bank miał pełną swobodę przy wyznaczeniu kursu kupna CHF, który został zastosowany przy przeliczeniu kwoty kredytu na CHF. Różnica między tym kursem, a kursem średnim NBP, mającym zastosowanie do wyliczenia salda zadłużenia i spłaty rat kredytu, powiększyło zobowiązanie kredytobiorcy ponad udostępnioną kwotę

Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem częściowym z dnia 1 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, sygn. XXV C 3073/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Noble Bank S.A. zawarta w czerwcu 2006 r. jest nieważna. Sprawa jest o tyle ciekawa, iż nie odbyła się tutaj ani jedna rozprawa, a Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Roszczenie o zapłatę zostanie rozstrzygnięte po uprawomocnieniu się wyroku częściowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowa d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie XV C 420/19 Sąd Okręgowy w Gdańsku prowadzonej przeciwko Bank BPH S.A.: I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta przez kredytobiorców z GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 64.010,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2019 r.; III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd (SSO Ewa Tamowicz) wyjaśnił, że: -klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i jako takie, nie wiążą konsumentów; -wyeliminowanie ww. klauzul z umowy prowadzi do nieważności umowy; -sąd uwzględnił zarówno roszczenie o ustalenie nieważności umowy, jak również roszczenie o zapłatę (ograniczone do części zapłaconych rat kredytu). Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski

Umowa "Własny Kąt" PKO BP nieważna

16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej, I Wydział Cywilny (SSO Ilona Kolarz) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną jest nieważna. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na sprzeczność z ustawą oraz z zasadami współżycia społecznego. Konsensualny charakter umowy wyklucza możliwość zawarcia umowy poprzez złożenie oświadczenia woli tylko przez jedną stronę. Z tego względu, należy uznać, że jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, gdy strona silniejsza kształtuje jednostronnie wysokość zobowiązania. Umowa przewidywała, że kwotą kredytu jest kwota wskazana w CHF, która miała jednak być wypłacona kredytobiorcom w złotych polskich. Strony nie ustaliły jednak w umowie weryfikowalnego kursu przeliczeniowego. Odwołanie się do tabel kursów banku nie jest wystarczające, gdyż kursy były wyznaczane przez pozwany bank w sposób jednostronny, co świadczy o nadrzędności jednej ze stron umowy nad drugą. Należy

Umowa d. Polbank EFG nieważna

12 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, XXV C 2828/19, sygnatura nowa, ale sprawa toczy się od 2016 r.) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia (…) maja 2008 r. zawarta między (…) a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, poprzednikiem prawnym pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu działającym w Polsce poprzez Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce jest nieważna; W pkt II oddala powództwo w pozostałym zakresie (czyli roszczenie o zapłatę). Przy ocenie tej konkretnej umowy – ponieważ Sąd wychodzi z założenia, że ocenie podlega indywidualna umowa i również konkretny konsument – umowa w ocenie Sądu ze względu na jej treści, nie spełniała wymogów, które nakłada orzecznictwo i przepisy na tego umowy. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o klauzule indeksacyjnego, sposób tłumaczenia przez bank charakteru tych klauzul, czyli dopełnienia przez banki obowiązków informacyjnych odnoście

Przegrana kredytobiorcy - Sąd uznaje, że nie był konsumentem

11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 968/17) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP SA (kredyt d. Nordea Bank Polska) uznając, że nie przysługiwał im status konsumenta. Aczkolwiek mieszkanie zostało przez nich kupione do majątku własnego, to potem zostało wynajęte na potrzeby biura spółki, której byli udziałowcami – zdaniem Sądu przesądziło to o związku umowy kredytu z działalnością gospodarczą. Sąd w ustnym uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii ważności umowy w obrocie gospodarczym, jednak Sąd stwierdził, że ze względu na znaczny majątek powodów wytoczenie powództwa przeciwko bankowi i tak jest sprzeczne z art. 5 kc., to znaczy zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Getin Bank nieważna

9 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie p-ko Getin Noble Bank S.A. (sygn. XXV C 3072/18, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Getin Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 253.752,24 PLN oraz 59.996,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Sąd w niniejszej sprawie zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa Santander Consumer Bank ważna, ale bez indeksacji do CHF

5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska; I C 1467/17) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym uznał, ze umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr (…) Standardowe Oprocentowanie z października 2006 r. zawarta z Santander Consumer Bank SA jest co prawda ważna, ale poniższe postanowienia są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców: – § 2 ust. 1 zd.1 in fine Umowy o brzmieniu: „Bank udziela kredytu (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach” – § 3 ust. 2 Umowy o brzmieniu: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków” – § 5 ust. 3 Umowy o brzmieniu:

Umowa d. Getin Bank nieważna

W dniu 2 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank Sąd (XXV C 2370/18; SSR del. Stanisław Zabłocki): 1) ustalił że umowa kredytu indeksowanego z października 2006 r. zwarta z Getin Bank S.A. jest nieważna; 2) zasądził na rzecz powoda zwrot kwoty zapłaconych do tej pory rat kredytu z odsetkami za czas procesu. Sąd podzielił argumenty strony powodowej, że umowę należy uznać za nieważną. Sąd uznał że postawienia zawarte w umowie mają charakter abuzywny. Treść postanowień w kontekście pouczeń przekazanych powodom ma charakter niejednoznaczny, a w konsekwencji postanowienia te są nietransparentne. W ocenie Sądu po wyeliminowaniu postanowień abuzywnych, umowę należy uznać za nieważną. Sąd przyznał, iż powodom przysługuje interes prawny w uzyskaniu orzeczenia stanowiącego potwierdzenie lub zaprzeczenie ze umowa ma charakter ważny bądź nieważny. Sąd w niniejszej sprawie uznał że umowa ma charakter nieważny i w ocenie Sądu można a nawet należy dać temu

Oddalone powództwo kredytobiorcy

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Bajak, I C 1053/17) w sprawie p-ko mBank SA wydał wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy. Nie są na razie znane motywy rozstrzygnięcia, ale znając dotychczasową linię sędziego, to zapewne umowa okazała się ważna i uczciwa w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

28 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 1903/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 102.619,57 PLN oraz 22.079,40 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Sąd w uzasadnieniu odniósł się również do oświadczeń o ryzyku przedłożonych przez Bank, wskazując że miały charakter blankietowy. Sąd przy rozliczeniu świadczeń przyjął zasadę tzw. dwóch kondykcji. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.

Umowa DNB nieważna

W dniu 26 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1768/18, SSO Ewa Jończyk) uznał, że umowa zawarta z DNB Bank Polska S.A. w kwietniu 2009 r. jest nieważna. Sąd zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 359.836,81 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie i w całości obciążył pozwanego kosztami postępowania. Sąd uznał umowę sprzeczną z naturą stosunku cywilnoprawnego z uwagi na zawarcie w umowie klauzul indeksacyjnych, które Sąd uznał za niedozwolone. Wyeliminowanie klauzul abuzywnych powoduje, że nie ma możliwości utrzymania stosunku cywilnoprawnego jako umowy kredytu. Sąd wskazał, że nie ma możliwości pozostawienia umowy kredytu jako kredytu złotowego z oprocentowaniem LIBOR, bowiem strony nie zawarłby umowy bez zapisów o indeksacji. Sąd przy rozliczeniu świadczeń przyjął zasadę tzw. dwóch kondykcji. Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios

Umowa d. Noble Bank nieważna

25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; sygn. IV C 2369/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z lipca 2008 r. jest nieważna. II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 23.011,14 CHF – kwota ta wynika z porównania kwoty otrzymanej przez kredytobiorców z kwotą zapłaconą bankowi (tzw. teoria salda). Sąd podzielił zarzuty związane z nieważnością zawartej umowy kredytowej podnoszone przez powodów w pozwie (naruszenie art. 69 ust. 1 i 2 prawa bankowego oraz 353 (1) kc. oraz art. 358 (3) kc.) Uznał, że powodom przysługuje interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy chociażby z uwagi na czas jej trwania (480 miesięcy). W ocenie Sądu samo roszczenie o zapłatę nie było wystarczające do ustalenia praw i obowiązków stron, tzn. roszczenie o zapłatę nie przesądza w żadnym stopniu o tym czy strony

Wyrok prawomocny! Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

20 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Odwoławczy (XXVII Ca 1645/17; SSO Edyta Bronowicka; SSO Joanna Staszewska; SSO Joanna Karczewska) oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21 kwietnia 2017 r. (VI C 114/16; SSR Joanna Jezierska). W wyroku tym Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego na kwotę ok. 400 tys. zł. zawartej z d. Polbank EFG z września 2008 r. są abuzywne a kredytobiorcom należy się zwrot nadpłaconych 35 tys. zł. z odsetkami od grudnia 2015 r. Wyrok ten zaskarżył wyłącznie bank, a nie kredytobiorcy. Oddalenie apelacji oznacza, że wyrok jest prawomocny. W sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna (wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł.). Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Maciej Zaborowski.

Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrok na posiedzeniu niejawnym: Sąd Okręgowy w Warszawie 19 stycznia 2021 r. (SSR del. Anna Zalewska; sygn. akt. XXIV C 2710/20, wcześniej XXV C 1232/17) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia 29 lipca 2008 r. roku zawarta przez (…) z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądza od Getin Noble Bank S.A. na rzecz (…) kwoty: 160.910,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 106/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wykonaniu umowy zawartej z d. Kredyt Bankiem w styczniu 2008 r.. Na razie nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, ale najprawdopodobniej Sąd uznał umowę za nieważną w całości. Sprawa trwała wyjątkowo krótko, bo pozew został wniesiony w styczniu 2020 r., a więc do wyroku I instancji minął zaledwie rok. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Umowa d. Nordea Bank nieważna

15 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 342/17; SSR del. Rafał Schmidt) ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów z d. Nordea Bank (obecnie PKO BP S.A.) jest w całości nieważna i zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę całości zapłaconych do tej pory rat kredytu. Sąd uznał, że przedmiotowa umowa kredytu jest nieważna z uwagi na błędne określenie kwoty kredytu, a przez to naruszenie art. 69 prawa bankowego. Powodom została wypłacona kwota w PLN, a więc kredyt miał tak naprawdę charakter złotowy, a kredytobiorcy nie wiedzieli jaką kwotę finalnie otrzymają, gdyż data wypłaty i sposób przeliczenia nie były kredytobiorcom znane. Ponadto, w ocenie Sądu, kursy z tabeli kursowej banku były ustalane w sposób jednostronny, co należy uznać za abuzywne. Jednocześnie, nie ma możliwości, aby umowa została uzupełniona innymi postanowieniami z uwagi na: a) brak zgody konsumentów, b) fakt, że strony miały zawrzeć umowę kredytu powiązanego z kursem

Umowa kredytu d. Noble Bank nieważna

11 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1973/17; SSO Piotr Bednarczyk) wydał wyrok w którym uznał umowę kredytu d. Noble Bank SA na 1,050 mln zł z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 1,2 miliona złotych, stanowiących kwotę zapłaconą przez kredytobiorców ponad kwotę otrzymanego kredytu. Sprawa była o tyle specyficzna, że kredyt został przed terminem całkowicie spłacony poprzez odszkodowanie wypłacone przez Skarb Państwa po wywłaszczeniu działki na budowę autostrady. Kredytobiorcy dochodzili zwrotu wyłącznie nadwyżki. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Fundusz Kredyt Inkaso przegrywa - umowa kredytu Euro Bank nieważna

Kredyt Inkaso przegrywa z kredytobiorcami. 8 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (II C 5727/18; SSR Jakub Kowalczyk) oddalił powództwo funduszu o zapłatę. Rzekomy dług wział się z umowy kredytu indeksowanego na 400 tys. zł. zawartej z Euro Bankiem na zakup 50 metrowego mieszkania w Warszawie. Umowa została wypowiedziana a mieszkanie zostało sprzedane w 2016 r. za 360 tys. zł. Jednak bank uważał, że kredytobiorca dalej jest winien i sprzedał rzekomą wierzytelność w wysokości obliczonej na 440 tys. zł fundzuszowi Kredyt Inkaso. Ten z kolei zaproponował ugodę na 6 miesięcy, ale tylko po to by przerwać bieg przedawnienia. Po upływie 6 miesięcy nie był zainteresowany już żadną kolejną ugodą i rozłożeniem płatności na raty i zażądał spłaty całości, kierując sprawę do sądu. Sąd oddalil powództwo stwierdzając brak udowodnienia wysokości roszczenia przez fundusz, zważywszy na nieważność umowy kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Podsumowanie wyroków z 2020 roku

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką dr Jacek Czabański i Partnerzy w 2020 r. zapadło w sumie 68 wyroków (w sądach I i II instancji), z czego 64 były korzystne dla kredytobiorców (94%). Nieliczne wyroki niekorzystne związane były przede wszystkim z przyjęciem przez sąd, że w danej sprawie kredytobiorca nie był konsumentem. Sytuacja zdecydowanie się więc poprawiła względem poprzednich lat. Pomogło oczywiście stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażone w wyroku z 3.10.2019 r. (sprawa p. Dziubak), ale także i zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który od 2018 r. zaczął coraz bardziej brać konsumentów pod ochronę. Niestety do tej pory Sąd Najwyższy nie przyjął jednolitej linii czy umowy z wadliwym mechanizmem indeksacji/denominacji należy uznawać za w całości nieważne czy też można je wykonywać dalej. W sądach dominujący się stał pogląd o nieważności takich umów, ale SN przyjął taką możliwość tylko w jednym orzeczeniu, podczas gdy w kilku innych wypowiedział się za obowiązywaniem

Umowa kredytu mBanku nieważna

30.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 385/17, SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił, że zawarta pomiędzy (…) a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) umowa nr (…)/2007 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 25 kwietnia 2007 r. jest nieważna i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz (…) solidarnie kwotę 418.515,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot 418.497,61 od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty i od 18 zł od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty; 2) oddala powództwo w pozostałym zakresie (dotyczyło to terminu odsetek od 18 zł); 3) ustalił, że mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych przez nich kosztów procesu, albowiem powodowie ulegli tylko co do nieznacznej części swego żądania, zgodnie

Umowa kredytu mBanku nieważna

Wyrokiem z 30 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka; I C 241/17): 1) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” z czerwca 2007 r. zawarta z mBank S.A.jest nieważna; 2) w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 3) ustalił, że pozwany w całości ponosi koszty postępowania, przy czym ich rozliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że “podziela pogląd przedstawiony przez powoda, że umowa zawiera niedozwolone przepisy dotyczące waloryzacji, dlatego też Sąd uznał, że umowa jest nieważna i to zostało zawarte w orzeczeniu, natomiast co do kwestii zasądzenia kwoty, którą powód jeszcze rozszerzył w toku postępowania, Sąd uznał, że jest to niezasadne. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy trzeba rozliczyć między stronami wzajemne świadczenia, dlatego też w tym zakresie i powództwo zostało oddalone”. Sąd orzekł, że strona powodowa wygrała sprawę co do zasady, więc koszty procesu są zasądzone od pozwanego na rzecz powoda

Umowa Banku Millennium nieważna

29.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Agnieszka Rafałko; III C 511/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (umowa z marca 2008 r.) w którym zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego roszczenia tj. 279.831,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nieważności umowy. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W niniejszej sprawie kredytobiorcy od samego początku spłacali kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich, a zatem Sąd zasądził całość dochodzonego roszczenia w tej walucie. Finalne rozliczenia z bankiem po zakończeniu procesu będą o tyle ciekawe, że bank może wystąpić jedynie o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w PLN, a kredytobiorcy otrzymają od banku zwrot wpłaconych do tej pory rat kapitałowo-odsetkowych w CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.

Umowa mBanku nieważna

28.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska; II C 288/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym ustalił, że umowa kredytowa z kwietnia 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 24.910,48 CHF. Jednocześnie Sąd zastosował teorię salda w zakresie kwoty wyrażonej w PLN i uznał, że roszczenie o zapłatę kwoty w PLN nie przysługuje, dopóki kredytobiorca nie zapłacił bankowi więcej niż otrzymał kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa kredytu "dewizowego" w d. Bank Zachodni WBK nieważna

28 grudnia 2020 r. zapadł wyrok w zakresie aneksu dokonującego konwersji kredytu złotowego inwestorskiego na kredyt „dewizowy” w dawnym Banku Zachodnim WBK! Klienci zgłosił się do naszej Kancelarii z informacją uzyskaną od kilku znanych Kancelarii, iż nie podejmą się prowadzenia tej sprawy z uwagi na duży poziom jej skomplikowania i znaczne prawdopodobieństwo przegrania procesu. My jednak uważaliśmy, że sprawa jest do wygrania. To nie nazwa świadczy bowiem o charakterze kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka; XXV C 857/19) wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (umowa dawnego Banku Zachodniego WBK), w którym: 1. ustalił, że zapisy Aneksu przewalutowującego, na podstawie którego dokonano „konwersji kredytu hipotecznego mieszkaniowego/inwestorskiego na kredyt dewizowy w CHF” są bezskuteczne wobec powodów. 2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 139.075,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia zapłaty; 3) zasądził

Umowa ING Bank Śląski nieważna

W dniu 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny (SO Agata Młynarczyk-Śmieja) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 195/19) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z lipca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 89.006,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 lipca 2018 r. Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa d. Getin Bank jest nieważna

15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; sygn. IV C 2386/20, wcześniejsza XXV C 1407/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z Getin Bankiem z listopada 2006 r. jest nieważna. II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 11.672,97 CHF – kwota ta wynika z porównania kwoty otrzymanej przez kredytobiorców z kwotą zapłaconą bankowi (tzw. teoria salda). Sąd przychylił się do unieważnienia umowy kredytu ze względu na swobodę określania przez pozwanego zobowiązań powodów. Wskaźnik waloryzacji był ustalony tylko i wyłącznie przez pozwanego. Ponadto, Tabela kursów walut była ustalana bez zgody powodów. Wyeliminowanie klauzul indeksacyjnych spowodowałoby, że umowa w takim kształcie nigdy nie zostałaby zawarta przez strony, dlatego należało odrzucić roszczenie o ustalenie bezskuteczności określonych postanowień umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrok na posiedzeniu niejawnym: Sąd Okręgowy w Warszawie 9 grudnia 2020 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 1599/19) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia 1 lutego 2008 roku zawarta przez (…) z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądza od Getin Noble Bank S.A. na rzecz (…) kwoty: 94.618,41 zł oraz 10.202,73 CHF (to jest wszystkie zapłacone kwoty przez kredytobiorcę) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 lipca 2016 roku do dnia zapłaty. Sprawa pierwotnie toczyła się przed SR dla Warszawy-Woli (I C 3987/16). Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

Umowa ING Bank Śląski nieważna

Wyrokiem z 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Krzysztof Żyłka, I C 832/19, wcześniejsza sygnatura w SR w Katowicach, I C 1380/16) ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta w 2008 roku z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach jest nieważna oraz zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w PLN oraz CHF wraz z odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.

Umowa Banku Millennium nieważna

W dniu 7 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Kamil Gołaszewski; XXV C 2185/20), wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millenium i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 22.543,15 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie w PLN stosując tym samym teorię salda. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz naszego klienta całość kosztów zastępstwa procesowego. We wskazanej sprawie pełnomocnik banku usilnie starał się przedłużyć postępowanie składając wszelkiego rodzaju nowe wnioski dowodowe już po zakreśleniu terminu przez Sąd do zajęcia ostatecznego stanowiska na piśmie przed wydaniem wyroku. Pełnomocnik banku złożył nawet wniosek o skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE. Z tego względu w sprawie zostały sporządzone 3 ostateczne stanowiska na piśmie przed wydaniem wyroku na posiedzeniu niejawnym. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka.

Umowa d. Raiffeisen Banku nieważna

7 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Kamil Gołaszewski; XXV C 2440/19), wydał wyrok w sprawie przeciwko dawnemu Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank Int’l AG) i ustalił, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 19.839,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie w PLN stosując tym samym teorię salda. Ponadto Sąd zasądził na rzecz naszego klienta całość kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka.

Nierozpoznanie istotny sprawy - ciąg dalszy kasacyjnego wyroku SN

Wyrokiem z 4 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 508/20; SSA Jacek Gołaczyński; SSA Sławomir Jurkowicz; SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut, spr.) wskutek ponownego rozpoznawania sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r. (I C 905/16; SSO Robert Rydzewski). W motywach ustnych rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd Okręgowy nie zbadał materialnoprawnej podstawy żądania powódki i nie zbadał twierdzeń o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych. Sąd I instancji nie zbadał, czy kwestionowane postanowienia są abuzywne i jaki mają wpływ na umowę. W szczególności, Sąd I instancji nie stwierdził, czy takim skutkiem jest nieważność umowy, czy konieczność eliminacji jedynie kwestionowanych postanowień z pozostawieniem umowy w pozostałym zakresie. Zabrakło również oceny wysokości roszczenia powódki. W ten sposób sprawa kredytobiorczyni po 5 latach wraca do sądu I instancji – trudno

Umowa mBank nieważna

30 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 542/17) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu z sierpnia 2007 r. jest nieważna. II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 74.405,67 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty. III. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 12.280,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2017 r. do dnia zapłaty. IV. zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 5.181,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty. Według Sądu umowa została zawarta według wzorca umownego, nie określa głównego świadczenia. Bank określał table kursów w sposób dowolny. Należy stwierdzić nieważność umowy, m.in. ze względu na art. 58 kc oraz 358 kc. Wobec nieważności umowy występuje konieczność

Prawomocny wyrok - do zwrotu tylko kapitał pomniejszony o dotychczasowe wpłaty

25 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 712/20; SSA Tadeusz Nowakowski, SSA Janusz Kaspryszyn, SSA Sławomir Jurkowicz) oddalił apelację pozwanych kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16; SSO Sławomir Urbaniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy zasądził na rzecz funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył wierzytelność od Banku Zachodniego WBK z tytułu umowy kredytu indeksowanego dochodzoną kwotę stanowiącą kwotę wypłaconego kapitału pomniejszoną o dokonane spłaty. W apelacji pozwani zarzucali, że sąd błędnie ustalił, że umowa będąca źródłem roszczenia funduszu była ważna i skuteczna, choć zawierała ona klauzule indeksacyjne, a przez to trzeba uznać, że umowa była nieważna albo bezskuteczna w zakresie indeksacji a tym samym fundusz nie nabył wierzytelności od banku. Wyrok jest prawomocny. W sprawie przysługuje skarga kasacyjna. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski, adw. Jakub Ryzlak.

Umowa d. Getin Bank nieważna

24 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2222/17) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Bank z listopada 2007 r. jest nieważna ze względu na brak rzetelnej informacji oraz nieuczciwość klauzul indeksacyjnych. Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt w wysokości 780 tys. zł na zakup i wykończenie domu, do tej pory zapłacili ok. 750 tys. zł, ale według banku są winni ponad 1,2 mln zł. Sąd oddalił jednocześnie roszczenie o zapłatę, stwierdzając, że skoro kredytobiorcy nie zapłacili bankowi więcej niż otrzymali, to nie są bezpodstawnie zubożeni (teoria salda). W odrębnej sprawie (prowadzonej przez innego pełnomocnika) kredytobiorcy wcześniej pozwali bank o nieuczciwy aneks tzw. “mini rata” – i Sąd Apelacyjny w Katowicach 30 października 2017 r. (I ACa 952/16) przyznał im odszkodowanie w wysokości blisko 90 tys. zł za zawyżone raty płacone na podstawie tego aneksu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Pożyczka denominowana w Banku Raiffeisen nieważna

23 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2829/18; SO Piotr Bednarczyk) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Sąd: 1) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 117.052,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 maja 2018 r. do dnia zapłaty; 2) Oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że przedmiotowa sprawa różni się od innych spraw tego rodzaju, ponieważ po pierwsze dotyczy wierzytelności już spłaconej, a po drugie mamy tu do czynienia z pożyczką denominowaną. To daje według Sądu dodatkowy punkt rozważenia tej umowy, czyli przede wszystkim, czy taką umową można było zawrzeć. Sąd stwierdził, iż przedmiotowa umowa stanowiła kamuflaż umowy kredytu. Skoro strony umowy wskazują, że jest to umowa pożyczki i zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego

Umowa d. Getin Bank nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXV C 746/19) wydał wyrok częściowy w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd orzekł, że umowa kredytowa z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości. Sąd nie wydał natomiast wyroku co do roszczenia o zwrot zapłaconych rat kredytu z przyczyny skierowania pytań prawnych do SN w sprawie rozliczeń związanych z unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego i zakresu zwrotu świadczeń przez strony. Aktualnie przedmiotem apelacji może więc być wyłącznie kwestia nieważności umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; XXV C 2449/19, później IV C 2338/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Int’l AG). Sąd orzekł, że umowa kredytowa z lipca 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna. Sąd jednocześnie zastosował teorię salda i uznał, że roszczenie o zapłatę nie przysługuje, dopóki kredytobiorca nie zapłacił bankowi więcej niż otrzymał kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki; XII C 1656/18) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. BZ WBK)ustalił, że umowa kredytu Ekstralokum zawarta z d. Kredyt Bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda zwrot kwot do tej pory zapłaconych. Jako uzasadnienie Sąd wskazał, że bez wątpienia klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są abuzywne, co skutkuje ich wyeliminowaniem z umowy. Z kolei bez tych klauzul umowa nie może być dalej wykonywana, więc skutkiem abuzywności jest nieważność umowy. Sąd podzielił także pogląd TSUE wyrażony w sprawie p. Dziubak, że należy się kierować wolą konsumenta, co do skutków wadliwości umowy kredytowej, więc skoro powód chciał nieważności, to Sąd wobec wadliwości umowy nie widzi podstaw, aby utrzymać umowę w mocy bez klauzul indeksacyjnych. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Kredyt Banku zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, ale można zastosować kurs średni NBP

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak; XII C 2072/18) rozpoznając sprawę po uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z jego wytycznymi dokonał przeliczenia kredytu wg kursu średniego NBP i zasądził zwrot różnicy na rzecz powodów; Sąd nie dał się przekonać, że nie jest związany stanowiskiem SA co do skutków nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, choć w międzyczasie zapadł wyrok TSUE w sprawie p. Dziubak zakazujący takiego podstawienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa mBanku bez indeksacji

17.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 222/17; SSO Marcin Polakowski) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank, w którym: I. oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego CHF z lipca 2008 r., II. ustalił za bezskuteczne wobec powodów klauzule zawarte w umowie, tj. par. 1 ust. 3, par. 1 ust. 3A, par. 10 ust. 4, par. 12 ust. 5. III. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 98 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd dostrzegł wadliwość klauzul waloryzacyjnych. Pozwany posiadał instrumenty, które pozwalały mu arbitralnie kształtować wysokość zobowiązania powodów. Kredyt może być jednak wykonywany dalej jako kredyt złotowy – umowa dalej spełnia swój cel i nie ma potrzeby jej unieważnienia. Na zasądzoną kwotę składa się nadpłata oraz wysokość uiszczonych składek na tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, którego postanowienia zawarte w umowie należy również uznać

Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

16.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2903/18; SSR del. Michał Jakubowski) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Sąd ustalił, że umowa kredytowa nr 200802HL… zawarta 5 marca 2008 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna. Sąd jednocześnie oddalił powództwo o zapłatę. Sąd stwierdził, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna przede wszystkim ze względu na: 1) nieoznaczoność świadczenia; 2) abuzywność poszczególnych postanowień umowy; 3) niewłaściwe poinformowanie powodów przez pozwanego o ryzyku związanym z ekonomicznymi konsekwencjami umowy. Co do oddalenia powództwa o zapłatę, Sąd jedynie lakonicznie stwierdził, że jest zwolennikiem teorii salda, a skoro strona powodowa otrzymała więcej od pozwanego, niż dotychczas powodowie zapłacili z tytułu spłaty przedmiotowego kredytu, to roszczenie o zapłatę jest bezzasadne. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (XV C 792/18; SSO Ewa Tamowicz): • zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 225.687,52 PLN tytułem zwrotu wpłaconych rat kredytu; • zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. Podstawą zasądzenia ww. kwoty stanowiła nieważność zawartej umowy. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i jako takie stanowią klauzule niedozwolone. Ich eliminacja z umowy sprawia, że cała umowa jest nieważna, ponieważ w ocenie Sądu nie można jej dalej wykonywać, jak również Bank nigdy nie zawarłby umowy tej treści, tj. kredyt złotowy oprocentowany stawką opartą o LIBOR. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.

Umowa ING Bank Śląski nieważna.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym! W dniu 30 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (SO Jolanta Polko) w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt I C 926/18) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych środków tj. 476.714,99 PLN oraz 64.551,65 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowy Polbank EFG nieważne

27 października 2020 . Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 792/20, wcześniejsza sygn XXV C 1024/17; SSR del. Adam Mitkiewicz): I. ustala, że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia 30 kwietnia 2008 r.zawarta między EFG Eurobank Ergasias S.A. a (…) jest nieważna II. ustala, że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia 30 kwietnia 2008 r. zawarta między EFG Eurobank Ergasias S.A. a (…) jest nieważna III. oddala powództwo w pozostałym zakresie Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: Sąd podzielił argumentację strony powodowej w części, tj. co do nieważności obu umów. Uznanie umów za nieważne opiera się na przyjęciu abuzywności postanowień indeksacyjnych. Po ich wyeliminowaniu z umowy powstaje luka prawna, której nie da się sensownie wypełnić. W świetle orzecznictwa TSUE należało wziąć pod uwagę czy konsument opowiada się za nieważnością umowy. Ponieważ powodowie domagali się uznania umowy za nieważną, należało ustalić, iż obie umowy są nieważne. Sąd oddalił powództwo

Umowa mBanku nieważna - wyrok prawomocny!

26 października 2020 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSA Roman Dziczek; SSA Beata Kozłowska, SSO del. Anna Strączyńska, I ACa 215/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (SSR del. Tadeusz Bulanda, I C 653/17), który przeliczył umowę wg kursu średniego NBP, w taki sposób, że: I. ustala, że umowa jest nieważna i zasądza od mBank na rzecz powódki kwotę dotychczas zapłaconą 224.267,11 PLN za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotem przez powódkę na rzecz mBanku kwotę 370 tys złotych oraz zasądza od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 13.611,78 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych. II. oddala apelację strony powodowej w pozostałej części oraz w całości strony pozwanej. III. zasądza od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 9.050,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja powódki jest usprawiedliwiona w części roszczenia głównego, Mechanizm został ukształtowany wadliwie w

Umowa d. Noble Bank nieważna

23 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, w którym: – ustalił, że umowa kredytu z dnia kwietnia 2008 r. zawarta z Noble Bank S.A. jest nieważna; – oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż kredytobiorca nie zapłacił na rzecz banku więcej niż otrzymał kredytu. Okoliczności sprawy były dość specyficzne: kredytobiorca jest cudzoziemcem, który kupił mieszkanie na kredyt od osoby, która jednocześnie była doradcą kredytowym Noble Banku. A więc miała swój własny interes w tym, aby kredytobiorca dostał kredyt i mógł kupić od niego mieszkanie. Sąd podzielił argumentację powoda o nieuczciwości umowy ze względu na brak wystarczającej informacji o ryzyku, a także ze względu na naruszenie art 358(1) par. 5 kc oraz ze względu na art. 58 par. 2 kc. Powodowi przysługuje wobec tego interes prawny o ustalenie nieważności umowy. Roszczenie o zapłatę nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż

Umowa kredytu samochodowego Santander Consumer Bank nieważna

23 października 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ziemowit Barański, XII C 1375/18) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu “nominowanego” z kwietnia 2008 r. Santander Consumer Banku na zakup samochodu na kwotę 86 tys. zł. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot ponad 90 tys. zł. (kwota zapłacona bankowi ponad kwotę wypłaconą). Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że: 1) zawarta w umowie klauzula zmiennego oprocentowania jest nieważna, bez tej klauzuli strony nie zawarłyby umowy, a nie sposób domniemywać, że ich wolą było umówić się na oprocentowanie stałe, bez tej klauzuli umowa nie może być wykonywana więc należy stwierdzić jej nieważność, 2) klauzula zmiennego oprocentowania może być z powodzeniem uznana za klauzulę abuzywną i wówczas i tak należałoby stwierdzić nieważność umowy ponieważ bez tej klauzuli umowy nie dałoby się wykonać, 3) zawarte w umowie klauzule indeksacyjne są bez wątpienia abuzywne, zaś bez nich umowy nie da się wykonać,

Umowa mBanku prawomocnie bez indeksacji!

22 października 2020 r. (I ACa 1030/18) Sąd Apelacyjny w Łodzi (spr. SSA Dorota Ochalska-Gola, SSA Alicja Myszkowska; SSA Bożena Wiklak) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. (SSO Teresa Jakóbowska-Wójcik; II C 110/16) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. na kwotę ok. 300 tys. zł jest bezskuteczna w zakresie zmian oprocentowania na podstawie decyzji zarządu (do czasu zawarcia aneksu, który ustalił oparcie oprocentowania o LIBOR) oraz w zakresie indeksacji kursem CHF. W rezultacie na rzecz kredytobiorców został zasądzony zwrot rat już nadpłaconych w kwocie ponad 66 tys. zł (pozew obejmował kwoty płacone do 2015 r.). Wysokość zadłużenia z tytułu umowy też oczywiście nie może być przeliczana na CHF i z powrotem. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.

Umowa Polbank EFG nieważna

W dniu 21 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) w sprawie o sygn. akt XXV C 126/19 ustalił, że umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 21 kwietnia 2008 r. jest nieważna. Sąd oddalił roszczenie o zapłatę. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot całości kosztów sądowych. Sąd uznał klauzule indeksacyjne za nieważne, bowiem przyznawały Bankowi prawo do ustalania kursu waluty zarówno przy wypłacie jaki spłacie kredytu w sposób arbitralny i jednostronny. Sąd uznał takie zapisy za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2 k.c w zw. z art. 353(1) k.c. Sąd oddalił roszczenie o zapłatę stosując teorię salda. Sprawę prowadzili adwokat Dominika Helios, adwokat Jacek Czabański oraz adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy

Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 20 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/18 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias z dnia 20 sierpnia 2008 r. jest nieważna! Sąd uznał za abuzywne postanowienia dotyczące indeksacji kredytu, tj. § 7 ust. 4 Regulaminu i § 9 ust. 2 Regulaminu. Zdaniem Sądu po ich wyeliminowaniu z umowy powstaje luka, przy czym nie ma możliwości jej wypełnienia, a zatem umowa nie może być kontynuowana i należało ją uznać za nieważną. Wskazane postanowienia zdaniem Sądu nie wiązały powoda już od chwili zawarcia umowy. Sąd zastosował teorię salda i oddalił roszczenie o zapłatę. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adwokat Dominika Helios oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy

Umowa mBanku "starego portfela" jest nieważna a druga umowa jest "odfrankowiona"

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2020 r. (SSO Marcin Polakowski; II C 652/18): -ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. (“stary portfel” mBanku) jest nieważna, -ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie z 2008 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców; -zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 27 tys. PLN. W ustnych motywach wyrok Sąd wyjaśnił, że umowa z 2006 r. jest nieważna z uwagi na brak precyzyjnych reguł w zakresie zmiany oprocentowania kredytu. Umowa przyznawała bankowi swobodę w tym zakresie. Jednocześnie sąd zastosował teorię salda i oddalił powództwo o zapłatę w zakresie tej umowy. Co do umowy kredytobiorców z 2008 r., sąd wyjaśnił, że zawarte w niej klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i tym samym bezskuteczne wobec kredytobiorców. Umowa może być dalej wykonywana bez tych klauzul. Sąd uwzględnił również powództwo o zapłatę powstałej nadpłaty w zakresie tej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek

Umowa d. Getin Banku "odfrankowiona"

12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 1238/18) wydał korzystny wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (umowa dawnego Getin Bank S.A.), w którym: -ustalił bezskuteczność klauzul indeksacyjnych; -ustalił bezskuteczność klauzuli podwyższania salda z tytułu ubezpieczenia Dom BankAssurance; -ustalił bezskuteczność zapisu Aneksu do umowy, na podstawie którego bank doliczył do salda kredytu kwotę ponad 14.000 PLN (4,95% salda kredytu) za zawarcie anesku umożliwiającego spłatę rat kredytu po kursie sprzedaży NBP; -zasądził od banku na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 37.931,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 6 VI 2018 r. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa nie zawiera wad prawnych, które prowadzą do jej nieważności. Jednocześnie uznał ww. klauzule za nieuczciwe, przyjmując, że umowa może być dalej wykonywana indeksacji do CHF. Sprawę prowadzili adwokat Jacek Czabański, adwokat Anna Wolna-Sroka i adwokat Fabian Orłowski. Wyrok jest nieprawomocny.

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z dnia 6 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1128/19, wcześniej XXV C 1743/17) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Erobank Ergasias z dnia 20 czerwca 2008 r. jest nieważna. Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowa DNB Bank Polska "odfrankowiona"

5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1066/19, SSO Tomasz Gal) stwierdził, że umowa DNB Bank Polska S.A. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne na przyszłość. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa Banku Millennium nieważna

1 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1188/18; SSO Agnieszka Rafałko) wydał wyrok, w którym zasądził od Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę zapłaconych do tej pory rat kredytu, to jest blisko 270 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ale oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy. Sąd uznał żądanie powodów za zasadne, gdyż umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące tabel kursowych. Pozwany jednostronnie kształtował tabele, której kursy nie były negocjowane z powodem. Miało to bezpośrednie przełożenie m.in. na saldo kredytu. Skoro umowa zawiera takie klauzule to należy uznać, że umowa jest nieważna (w Polsce nie dysponujemy przepisami pozwalającymi uzupełnienie takiej umowy). W zakresie żądania ustalenia, że umowa jest nieważna, Sąd uznał, że powód nie ma w tym interesu prawnego, zwłaszcza, że dysponuje również roszczeniem dalej idącym, to jest o zapłatę, w tym zakresie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw.

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka; XXIV C 532/17) wydał w dniu 29 września 2020 r. wyrok ustalający, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z  Bankiem Millennium S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz powodów zwrot wszystkich zapłaconych do tej pory kwot na rzecz banku w wysokości ok. 270 tys. zł i 60 tys. CHF. Sąd uznał za zasadną argumentację strony powodowej. Pozwany ukształtował umowę w ten sposób, że proces indeksacji jest podwójny, oparty na wskaźniku w postaci kursu waluty, który jest przyjmowany z tabeli kursowej pozwanego. Umowa nie zawiera żadnego wskazania co w tych tabelach może być. W związku z tym może wynikać z tego dowolna kwota zobowiązania. Zdaniem Sądu strony nie uzgodniły w umowie wysokości świadczeń, w szczególności świadczenia kredytobiorcy, które nie jest w żadnym razie wynikiem podzielenia kwoty uzyskanego kredytu na części, lecz jest wynikiem operacji matematycznych, które są dokonywane za pomocą wskaźnika pozostawionego w

Umowa kredytu ważna, a kurs banku może być zastąpiony kursem średnim NBP

Wyrokiem z 25 września 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka, I C 1280/18) w sprawie z powództwa banku Millennium (dawny Euro Bank S.A.) zasądził od kredytobiorcy dochodzoną przez bank kwotę, wynikającą z wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zastępując tylko kurs banku kursem średnim NBP (wedle zleconej opinii biegłego). Sąd uzasadnił swoje stanowisko w ten sposób, że: – nie jest zasadny zarzut nieważności umowy kredytowej, w ocenie Sądu umowa spełnia wymogi ustawy- Prawo bankowe: wskazano kwotę kredytu, sposób wypłaty, sposób spłaty i oprocentowanie, – zasadny jest zarzut abuzywności postanowień umowy odwołujących się do kursów arbitralnie wyznaczanych przez bank, – Sąd stwierdził, że należało ustalić jaki jest skutek abuzywności: czy jest to nieważność umowy, czy jest to potocznie mówiąc odfrankowienie, czy wprowadzenie innego postanowienia w miejsce klauzul abuzywnych, tj. kursu średniego NBP. Sąd opowiedział się za ostatnim rozwiązaniem, albowiem jego zdaniem takie rozwiązanie powoduje, że żadna ze stron

Umowa kredytu mBank nieważna

21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, II C 380/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego udzielonego w maju 2008 r. na kwotę 950 tys. zł jest nieważna i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę rat zapłaconych w CHF (ponad 60 tys. CHF), ale oddalił roszczenie o zwrot kwot w PLN – gdyż sąd uznał, że skoro kwota jaką powodowie uiścili na rzecz banku nominalnie nie przekracza kwoty, jaką powodowie otrzymali od banku na podstawie umowy kredytu, to nie ma mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu (tzw. teoria salda). Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Umowa Getin Banku ma być wykonywana bez indeksacji

17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del Anna Zalewska, XXV C 1396/18) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku na kwotę 275 tys. zł z lipca 2008 r. jest ważna, ale musi być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Sąd ustalił, że postanowienia dotyczące § 9 ust. 2 Umowy (przeliczenie po kursie kupna) i § 10 ust. 3 Umowy (przeliczenie po kursie sprzedaży) oraz postanowienie § 8 Aneksu nr 1 (prowizja za sporządzenie aneksu na przeliczanie po kursie NBP)są bezskuteczne wobec powoda i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę ponad 84 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2018 r r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Przez brak indeksacji wysokość zadłużenia kredytobiorcy obniżyła się z 426 tys. zł wg banku do 200 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.

Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

W dniu 15 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Stanisław Zabłocki) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (sygn. akt XXV C 234/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego ze stycznia 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty tj. 48.308,16 PLN oraz 174.326,72 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.

Prawomocny wyrok - umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej bez indeksacji

14 września 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1725/17, SSA Grażyna Kramarska, SSA Maciej Kowalski (spr.), SSA Agata Wolkenberg) wydał wyrok i oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.10.2017 r. (XXC 1732/16), w którym Sąd oddalił roszczenie związane z nieważnością umowy, ale uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG obowiązuje dalej bez klauzul indeksacyjnych i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie ulega wątpliwości, że klauzule indeksacyjne odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank mają nieuczciwy charakter i nie mogą być stosowane. Ponieważ kredytobiorca nie złożył apelacji od oddalenia roszczenia w sprawie nieważności umowy, to Sąd Apelacyjny nie mógł w tym zakresie zmienić wyroku Sądu Okręgowego, a więc pozostało mu tylko oddalić apelację banku. Wyrok jest prawomocny. Bankowi przysługuje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Prawomocny wyrok - umowa Getin Banku nieważna

8 września 2020 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (SSA Małgorzata Borkowska, SSA Teresa Mróz, SSO del. Przemysław Feliga, VI ACa 182/19) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z 30 listopada 2018 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 1599/17),w którym SO uznał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zgodnie z jego żądaniem zwrot kwoty zapłaconej w wysokości nadwyżki ponad kwotę wypłaconego kredytu. Kredytobiorca nie składał apelacji. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa mBanku nieważna

3 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, I C 530/17) w sprawie przeciwko mBank S.A.  wydał wyrok w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego na kwotę 709.800 zł z czerwca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty tj. 160.867,28 PLN oraz 61.546,68 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia zapłaty. Zdaniem Sądu zarzut nieważności umowy i abuzywności zawartych w niej postanowień jest w pełni zasadny z uwagi na naruszenie art. 69 prawa bankowego oraz art. 353 (1) kc., a także z uwagi na zawarte w niej abuzywne klauzule indeksacyjne, których wyeliminowanie prowadzi do upadku całej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.

Umowa mBanku nieuczciwa w zakresie indeksacji oraz UNWW

31 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Bonkowska) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt II C 1011/17) wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego na 300 tys. zł z października 2008 r. jest co prawda ważna, ale klauzule indeksacyjne oraz UNWW są nieuczciwe i nie wiążą konsumentów. W rezultacie Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 108 tys. zł. zwrotu nadpłaconych rat kredytu i ponad 4 tys. zł nadpłaconego UNWW oraz obciążył bank kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Niekorzystny wyrok w I instancji: umowa d. Polbank EFG uczciwa

Niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. Wbrew jednolitemu od 2 lat stanowisku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Katarzyna Waseńczuk w sprawie o sygn. II C 2015/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG uznała, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest ważna, nie jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego, ani kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, zapisy umowy zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, a na ważność umowy nie wpływa fakt, że powodowie się z umową nie zapoznali, czy też zapoznali w niedostatecznym stopniu. W ocenie Sądu, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie mają charakter głównych postanowień umowy, jednak były one indywidualnie uzgadniane, a powodowie mieli możliwość negocjacji. Brak jest więc podstaw do uznania klauzul za abuzywne, czy do uznania umowy za nieważną. Jednocześnie Sąd wskazał, że uznanie umowy za nieważną byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej, gdyż pomimo wzrostu kursu CHF, kredytobiorcy złotowi

Prawomocny wyrok - umowa d. Polbank EFG nieważna

19 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 345/19, SSA Ryszard Sarnowicz, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SO del. Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. XXV C 2579/18 (wyrok wydany przez SSR del. Kamila Gołaszewskiego), a ponadto na skutek apelacji wniesionej przez naszą Kancelarię (w zakresie tzw. teorii salda, którą zastosował Sąd I instancji) zmienił zaskarżony wyrok i zasądził całość roszczenia dochodzonego w imieniu kredytobiorcy stosując tym samym teorię dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny uznał, iż Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość postanowień umownych (klauzul indeksacyjnych) prowadzi do nieważności umowy, jak również zauważył, że taka właśnie linia orzecznicza krystalizuje się w Sądzie Apelacyjnym. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją ustną pełnomocnika powoda, która została podniesiona w trakcie dzisiejszej rozprawy, iż umowa jest również nieważna z uwagi na jej niewykonalność, która została spowodowana zmianą podmiotu

Umowa mBanku nieważna

14 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Barbara Pyz – Kędzierska, II C 680/17) wydał wyrok w sprawie p-ko mBank S.A., w którym: I. stwierdził nieważność: a. umowy kredytu waloryzowanego z dnia 15 marca 2006 r. b. aneksu nr 1 z dnia 8 lipca 2008 r. (który dokonał indeksacji do CHF kredytu wcześniej złotowego) II. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami. Zdaniem Sądu zarówno umowa, jak i aneks są nieważne, gdyż przy tak sformułowanych postanowieniach strony nie uzgodniły głównych świadczeń stron, zobowiązania strony powodowej zależały tylko od pozwanego, który zarezerwował dla siebie możliwość kształtowania kursu CHF. W dacie zawarcia umowy nie została określona wysokość zobowiązania ani wysokość rat (podobnie w dacie zawarcia Aneksu strona powodowa nie znała wysokości swojego zobowiązania). Z uwagi na nieważność tej umowy sąd zasądził od mBank, kwotę jaką powodowie uiścili w

Prawomocny wyrok - umowa d. Getin Banku jest nieważna

27 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 114/18, SSA Małgorzata Borkowska (spr.), SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Teresa Mróz) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16, SSR del. Kamil Gołaszewski), w którym Sąd uznał że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 150 tys. zł. kwoty nadpłaconej ponad kwotę otrzymanego kredytu (kredyt został udzielony w sierpniu 2006 r. przez Getin Bank na 250 tys. zł i spłacony całkowicie przed terminem w 2012 r.) Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość postanowień umownych (klauzul indeksacyjnych) prowadzi do nieważności umowy, jak również zauważył, że taka właśnie linia orzecznicza krystalizuje się w Sądzie Apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Prawomocny wyrok - umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 768/19) oddalił apelację banku, a tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2019 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 2883/18) ustalający nieważność umowy jest już prawomocny. Umowa jest nieważna z trzech powodów: 1. Jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. z art. 353 (1) k.c. – o wysokości zobowiązania kredytobiorcy decydował bank; 2. Jako zawierająca niedozwolone klauzule umowne, których eliminacja prowadzi do jej upadku; 3. W regulaminie zostało wskazane jaki podmiot zajmuje się publikacją stawki LIBOR, która miała zastosowanie do umów kredytu (Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów tzw. BBA). Tymczasem od 2014 r. nastąpiła zmiana operatora i obecnie stawka LIBOR jest administrowana przez ICE Benchmark Administration (IBA). Bank nie zmienił regulaminu i cały czas wykonywał umowę w takim samym kształcie. Umowa stała się zatem niewykonalna, co skutkuje jej nieważnością.

Prawomocny wyrok: umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 912/19) oddalił apelację banku, a tym samym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 czerwca 2019 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 139/19) ustalający nieważność umowy. Umowa jest nieważna z trzech powodów: 1. Jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. z art. 353 (1) k.c. – o wysokości zobowiązania kredytobiorcy decydował bank; 2. Jako zawierająca niedozwolone klauzule umowne, których eliminacja prowadzi do jej upadku; 3. W regulaminie zostało wskazane jaki podmiot zajmuje się publikacją stawki LIBOR, która miała zastosowanie do umów kredytu (Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów tzw. BBA). Tymczasem od 2014 r. nastąpiła zmiana operatora i obecnie stawka LIBOR jest administrowana przez ICE Benchmark Administration (IBA). Bank nie zmienił regulaminu i cały czas wykonywał umowę w takim samym kształcie. Umowa stała się zatem niewykonalna, co skutkuje jej nieważnością.

Umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. (SSO Ewa Tamowicz, XV C 562/18) ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 218 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od maja 2018 r. Bank musi też zwrócić powodowi koszty postępowania sądowego (11.817 PLN). W ocenie sądu klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są niedozwolone, a po ich wykreśleniu umowa nigdy nie zostałaby zawarta w takim kształcie. Z tego względu całą umowę należało uznać za nieważną. Dodatkowo sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa nie spełnia warunków art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Miejmy nadzieję, że wyrok określi dalszą linię orzeczniczą w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski. Wyrok jest nieprawomocny.

Prawomocna przegrana - umowa BGŻ nieważna

17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jacek Sadomski, SSA Tomasz Pałdyna, SSO del. Przemysław Feliga – sprawozdawca) oddalił apelację BNP Paribas i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17), w który sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BGŻ ze stycznia 2007 r. udzielonego na kwotę około 670 tys. PLN (wyrażoną w umowie jako ok. 290 tys. CHF). Kredytobiorcy nie składali apelacji w zakresie oddalonego roszczenia o zapłatę. Sąd I instancji zastosował tzw. teorię salda i uznał, że dopóki nie zapłacili więcej na rzecz banku niż otrzymali w wykonaniu nieważnej umowy, to roszczenie o zapłatę jest nienależne. Kredytobiorcy zapłacili do tej pory na rzecz banku kwotę ok. 500 tys. PLN, ale bank twierdził, że są jeszcze winni ponad 800 tys. PLN. Nieważność umowy oznacza, że bank może żądać zwrotu różnicy pomiędzy kwotą

Umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski nieważna

16 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 526/19): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w grudniu 2008 r. z ING Bank Śląski S.A. na kwotę 430 tys. PLN jest nieważna ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne. II. oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż należałoby rozliczyć wzajemne świadczenia stron. Kredytobiorcy zapłacili do tej pory na rzecz banku ok. 300 tys. PLN, a bank wypłacił 430 tys. PLN. III. obciążył kosztami procesu stronę pozwaną w całości. Nieważność umowy powoduje, że nie istnieje zadłużenie wobec banku na kwotę ok. 500 tys. PLN (wedle twierdzeń banku) a do zwrotu pozostaje co najwyżej ok. 130 tys. PLN różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną a kwotą już spłaconą. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna

16 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, I C 1288/16): a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank S.A. w lipcu 2007 r. na kwotę 550 tys. PLN jest nieważna; b) zasądził na rzecz powoda kwoty ok. 180 tys. PLN i ok. 38 tys. CHF z odsetkami za opóźnienie od czasu wezwania przedsądowego; c) zasądził koszty procesu na rzecz powoda. Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na: – brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych i obiektywnych zasad jej ustalenia, – sprzeczność z art. 69 prawa bankowego, gdyż wskutek indeksacji kwoty kredytu, kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu kwoty innej, niż udzielona mu przez Bank, – abuzywność klauzul indeksacyjnych, gdyż umowa nie zostałaby bez nich zawarta, a więc ich wyeliminowanie prowadzi do jej upadku. Zdaniem Sądu, ustalenie nieważności umowy powoduje, że strony mogą domagać się zwrotu tego co świadczyły.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyla niekorzystny wyrok

Wyrokiem z 3 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Joanna Naczyńska, SSA Lucyna Morys-Magiera; SSO del. Jacek Włodarczyk; I ACa 735/19) uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2019 r. (SSR del. Bogusława Kubica, II C 450/17), który niedopatrzył się żadnych nieuczciwości w umowie kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z września 2008 r. Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd Okręgowy nie rozważył nieuczciwości postanowień indeksacyjnych i ich wpływu na ważność całej umowy, a sprawę tę należy ocenić zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak. Sprawa trafia więc ponownie do pierwszej instancji, jednak z jasną wytyczną co do kierunku rozstrzygnięcia. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Umowa Banku Ochrony Środowiska nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 2 lipca 2020 r. (XXV C 84/18; SSR del. Anna Zalewska) uznał umowę kredytu Banku Ochrony Środowiska za nieważną i zasądził dochodzoną kwotę ponad 37 tys. zł. (stanowiącą nadwyżkę spłat kredytobiorców ponad kwotę wypłaconego kredytu) na rzecz kredytobiorców. Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron, a ponadto umowa w takim kształcie byłaby wewnętrznie sprzeczna i sprzeczna z zasadami ekonomii. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Jacek Czabański.

Umowa nieważna wobec konsumenta, wobec przedsiębiorcy jest skuteczna

1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. A. Wlekły-Pietrzak, XXV C 1533/17) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank jest nieważna wobec powódki – konsumentki, ale w pełni skuteczna wobec jej męża. Sąd uznał, że kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu, który posłużył na zakup lokalu, w którym była prowadzona działalność gospodarcza oznacza, że powód nie miał statusu konsumenta, a zatem nie może się powoływać na przepisy chroniące konsumentów. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. J. Czabański.

Umowa kredytu denominowanego d. Polbank EFG nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 czerwca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 273/20, pozew złożony w grudniu 2019 r., SSO Monika Włodarczyk) już na pierwszej rozprawie po przesłuchaniu powodów ustalił, że umowa kredytu denominowanego z 2006 r. d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty (zgodnie z żądaniem pozwu) ponad 70 tys. zł, która stanowi nadwyżkę kwoty zapłaconej przez powodów na rzecz pozwanego ponad kwotę otrzymanego kredytu z odsetkami za opóźnienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul przeliczeniowych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule przeliczeniowe mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki i adw. Jacek Czabański.

Umowa kredytu indeksowanego Polbank EFG nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 czerwca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International (XXV C 2522/18, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 140 tys. zł, która stanowi nadwyżkę kwoty zapłaconej przez powodów na rzecz pozwanego ponad kwotę otrzymanego kredytu z odsetkami za opóźnienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul indeksacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Sąd w uzasadnieniu odniósł się również do oświadczeń o ryzyku przedłożonych przez Bank, wskazując że miały charakter blankietowy. Sąd zgodził się z uzasadnieniem Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2019 r. wskazując, że gdyby Kredytobiorcom

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla wyrok Sądu Okręgowego przez brak rozpoznania kwestii uczciwości umowy

Wyrokiem z 15 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; SSA Robert Obrębski; SSA Paulina Asłanowicz; VI ACa 128/19) uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17), w którym Sąd Okręgowy unieważnił umowę d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności powinien rozważyć jaki jest kształt umowy, oceniając przy tym nieuczciwość klauzul indeksacyjnych i ich wpływ na ważność całej umowy, a ewentualnie dopiero później oceniać, czy taka umowa stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Ponieważ Sąd Okręgowy nie dokonał oceny abuzywności, to sprawa została mu zwrócona do ponownego rozpoznania. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

Umowa mBanku nieważna

10 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 487/19 – sygnatura nowa, ale sprawa wcześniej toczyła się w sądzie rejonowym, SSO Magdalena Antosiewicz) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna oraz zasądził solidarnie od banku na rzecz powodów kwotę ponad 55 tys. zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd uwzględnił nieważność umowy mając na uwadze art. 69 prawa bankowego oraz art. 358 (1) kc. Zdaniem Sądu głównym zarzutem jaki można skierować do pozwanego banku jest brak oznaczoności świadczenia oraz sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Zasądzona kwota to suma ubezpieczenia UNWW i rat odsetkowych. W zakresie części kapitałowej rat spłaty kredytu Sąd uznał, że nie mogą one być zasądzone na rzecz kredytobiorcy, gdyż otrzymał on kwotę kredytu, a ich zwrot byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.

Umowa d. Getin Banku bez indeksacji

10 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, XXV C 843/16) ustalił, że bezskuteczne wobec kredytobiorcy są te postanowienia umowy kredytu Getin Bank z lipca 2008 r. na kwotę ok. 450 tys. zł., które dotyczą indeksacji oraz doliczania składek z tytułu DOM Bank Assurance do salda zadłużenia bez odrębnej zgody kredytobiorcy. Ponadto nieuczciwy jest zapis o doliczeniu 1,95% do salda kredytu z tytułu przejścia na spłatę kredytu według kursu sprzedaży NBP w 2010 r. Sąd oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy, nie uznał też za skuteczne uchylenia się od skutków zawarcia umowy pod wpływem błędu co do całkowitego kosztu kredytu, ale zgodził się, że umowa zawiera nieuczciwe indeksacyjne postanowienia umowne. Po ich eliminacji umowa może być wykonywana dalej, bez powiązania z kursem waluty obcej. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot ponad 130 tys. zł nadpłaconych rat kredytu. Saldo zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych wynosi zaś ok. 390 tys.

Umowa kredytu waloryzowego mBanku z 2010 r. jest nieważna

9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 60/17, SSO Bożena Chłopecka) wydał wyrok, w którym: – ustalił, że umowa kredytu hipotecznego mBanku z 2010 r. jest nieważna; – oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał; – zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu. Umowa została zawarta w 2010 r. i zaraz po jej zawarciu strony zawarły aneks pozwalający kredytobiorcy na spłatę kredytu w CHF. W efekcie tabele kursowe banku znalazły zastosowanie tylko do przeliczenia kwoty wypłaconego kredytu na równowartość w CHF. Sąd zwrócił uwagę, że umowa jest nieważna zarówno ze względu na nieuczciwość klauzul przeliczeniowych, jak i zastosowanie waloryzacji niezgodnie z jej celem, którym jest utrzymanie siły nabywczej świadczeń stron. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.

Umowa kredytu waloryzowanego mBank jest nieważna

8 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, sygn. II C 1079/17) w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna oraz zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 42.120, 51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 298,05 CHF. Sąd zasądził również na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sąd uwzględnił nieważność umowy mając na uwadze art. 69 prawa bankowego oraz art. 358 (1) kc. Zdaniem Sądu głównym zarzutem jaki można skierować do pozwanego banku jest brak oznaczoności świadczenia oraz sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.  

Umowa d. Getin Bank jest nieważna

8 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXV C 1156/17 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił w sentencji wyroku, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. jest nieważna. Jednocześnie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy w zakresie zapłaty ze względu na konieczność zwrotu przez kredytobiorcę otrzymanej kwoty na rzecz banku. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z dwóch powodów: 1) Umowa jest sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. art. 353(1) k.c. 2) Umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie prowadzi do upadku całej umowy. Z uwagi na okoliczność, iż w tej sprawie Sąd stwierdził nieważność umowy w oparciu o dwa odrębne roszczenia kredytobiorcy, a nakład pracy pełnomocników kredytobiorcy był znaczny, Sąd zasądził na rzecz powoda od pozwanego banku koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości tj. w kwocie 22.600 PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.

Umowa d. Kredyt Bank EKSTRALOKUM nieważna

1 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Jolanta Malik, XII C 704/18) wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank): 1) Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM z sierpnia 2007 r. na kwotę 950 tys. zł. jest nieważna 2) i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w wysokości ponad 730 tys. zł wraz z odsetkami za czas procesu. Ponieważ umowa jest nieważna, to kredytobiorcy nie są winni bankowi aktualnie ok. 1,6 mln zł jak twierdził bank na podstawie umowy. Sąd stwierdził, że zwrot świadczeń między kredytobiorcą a bankiem następuje zgodnie z zasadami bezpodstawnego wzbogacenia, odrzucając przy tym tzw. teorię salda. Jeśli więc bank stwierdzi, że przysługuje mu jakieś roszczenie wobec kredytobiorców (o zwrot kapitału), to może go dochodzić w odrębnym postępowaniu. Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, że nie miał wątpliwości, że klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i naruszające rażąco prawa i interesy

Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 2764/18) uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG z 2008 r. na kwotę 1,1 mln zł na zakup lokalu mieszkalnego w Gdyni jest co prawda ważna, ale zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne. W rezultacie ustalił, że określone postanowienia indeksacyjne są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Tym samym aktualne saldo zadłużenia powinno wynosić nie ok. 1,8 mln. zł jak twierdził bank, lecz ok. 930 tys. zł. Ponadto bank zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat kredytu w wysokości ponad 300 tys. zł. (zgodnie z opinią biegłego). Wobec oddalenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy, sąd zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami. Wyrok jest nieprawomocny. Kredytobiorcę reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

Sąd Najwyższy za nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF

Opublikowano uzasadnienie wyroku SN z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18), w składzie: Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) Roman Trzaskowski (sprawozdawca) i Katarzyna Tyczka-Rote. Wyrok jest istotny, gdyż po raz pierwszy Sąd Najwyższy stwierdził, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu prowadzi do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny poprzez zniechęcanie przedsiębiorców od narzucania nieuczciwych umów. SN podkreślił, że przy nieważnej umowie każdej ze stron przysługuje własne roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconych kwot (tzw. teoria dwóch kondykcji), a dopóki strony takich roszczeń nie zgłoszą, to sąd nie może z urzędu zastawiać się, która strona per saldo jest wzbogacona (tzw. teoria salda) i oddalać roszczenie jednej ze stron z tego powodu. W tej sprawie zostały zgłoszone do SN pytania prawne od Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 1627/16)

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. (I C 1627/16, SSO Sławomir Urbaniak). Kredytobiorców pozwał fundusz sekuratyzacyjny, który nabył wierzytelność od d. Kredyt Banku i pozwał kredytobiorców na blisko 1,8 mln. zł. Kredytobiorcy wzięli kredyt na 680 tys. zł w 2008 r. na zakup domu. W 2011 r. bank wypowiedział umowę kredytu wobec nieopłacania rat w żądanej wysokości, a następnie sprzedał wierzytelność w 2014 r. funduszowi sekuratyzacyjnemu. Sąd uznał, że fundusz nie udowodnił dlaczego dochodzone roszczenie tak bardzo wzrosło ponad kwotę wypłaconego kapitału i uznał, że ma prawo dochodzić wyłącznie zwrotu kapitału pomniejszonego o spłaty kredytobiorców (ok. 114 tys. PLN), to jest ok. 566 tys. PLN. Sąd uznał, że roszczenie w tym zakresie nie jest przedawnione, a to ze względu na fakt, że wierzytelność była zabezpieczona hipotecznie. Wyrok jest nieprawomocny. Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

3 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 2125/18, SSO Joanna Staszewska, SO Ewa Kiper oraz SR del. Joanna Korczewska) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 25 maja 2018 r. (VI C 2402/16, SSR Grzegorz Goss) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. na 92 tys. zł. zawierała bezskuteczne postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych i musi być wykonywana bez nich.

Ponieważ kredyt został spłacony w całości w 2016 r., to Sąd zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców nadpłaconą kwotę ponad 41 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (październik 2016 r.) do dnia zapłaty. W sprawie w I instancji był powołany biegły, aczkolwiek ostatecznie sąd I instancji nie skorzystał z jego wyliczeń. Zdaniem Sądu zakwestionowane przez powodów postanowienia umowy są niedozwolone i nie budzi to żadnej wątpliwości, nawet w orzecznictwie SN, np. w orzeczeniu o sygn. I CSK 1049/14. Po ostatecznym rozliczeniu umowy, bank otrzymał zwrot pożyczonego kapitału oraz wynagrodzenie w formie odsetek. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank (XXV C 429/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot do tej pory zapłaconych kwot w wysokości ok. 133 tys. zł oraz 85 tys. CHF.

Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Luk powstałych po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul nie można uzupełnić średnim kursem NBP, ani żadnym innym. Po ustaleniu nieważności Umowy, należy uznać, że powód spełnił nienależne świadczenia. Zdaniem Sądu, w takim przypadku należy zastosować teorię dwóch kondykcji. Każda ze stron może zgłosić swoje żądanie. Pozwany nie zgłosił zarzutu potrącenia, ani zatrzymania, a Sąd nie może z urzędu uwzględniać interesów żadnej ze stron. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

2 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 199/18, Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur) uznał, że aneks do umowy kredytu mBanku z 2008 r., który zmienił kredyt złotowy udzielony w kwocie ok. 500 tys. zł. w 2007 r. na kredyt indeksowany jest nieważny, a w związku z tym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu według pierwotnych ustaleń.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 1306/16, SSO Jacek Bajak) i zasądził kwotę ponad 11 tys. zł, stanowiącą nadpłatę rat kredytu w stosunku do kwoty jaką kredytobiorca powinien płacić wg pierwotnej umowy (opartej o WIBOR). Sąd I instancji nie dopatrzył się niedozwolonego charakteru postanowień aneksu. Sąd Apelacyjny miał odmienne zdanie i uznał, że klauzule indeksacyjne wprowadzone aneksem są abuzywne. Sąd II instancji uznał, że klauzule indeksacyjne określają główne świadczenia stron, ponieważ mają wpływ na saldo zadłużenia i wysokość rat kredytu. Jednocześnie klauzule te nie zostały wyrażone zrozumiałym językiem. Przy zawieraniu aneksu dotyczącego indeksacji bank nie poinformował powoda o tym, jak może się zmieniać kurs CHF i jaki to może mieć wpływ na jego saldo zadłużenia. Nie miało przy tym znaczenia, że powód miał zarejestrowaną w lokalu będącym przedmiotem kredytowania działalność gospodarczą. Sąd nie uznał argumentów banku i stwierdził, że z umowy

25 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 195/16) wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie o ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest ważna i wynikające z niego roszczenie o zapłatę, ale ustalił, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia dotyczące indeksacji i zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 126 tys. zł tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od stycznia 2016 r.

W rezultacie wysokość zadłużenia kredytobiorcy spadła z ok. 760 tys. zł wg banku do ok. 360 tys. zł. (zadłużenie bez indeksacji). Sąd oddalił roszczenie o zobowiązanie banku do sporządzenia poprawnego harmonogramu dalszych spłat kredytu, gdyż zdaniem Sądu brak podstaw prawnych do takiego zobowiązania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 18 lutego 2020 r. (I ACa 565/18; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Agnieszka Wachowicz-Mazur) oddalił apelację kredytobiorcy od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 czerwca 2018 r. (SSO Andrzej Kuryłek, I C 1268/17).

Jednocześnie Sąd nie obciążył kredytobiorcy kosztami postępowania odwoławczego. Sąd stwierdził, że umowa jest zgodna z art. 69 Prawa bankowego, zawiera wszystkie essentialia negotii umowy kredytu i mieści się w konstrukcji kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant. Niemniej postanowienia odnoszące się do indeksacji kredytu mają charakter abuzywny, co przesądza o nieważności umowy, która nie może dalej istnieć po ich wyeliminowaniu. Bank miał możliwość arbitralnego kształtowania wysokości rat kredytu. Na gruncie umowy brak było równowagi kontraktowej. Postanowienia indeksacyjne nie były skonstruowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, nawet rozważnego. Bank nie przedstawił kredytobiorcy wystarczających informacji dotyczących ryzyka kursowego. Samo pouczenie o możliwości wzrostu raty kredytu nie jest wystarczające. Bank powinien wskazać, jak kurs CHF kształtował się historycznie, od czego zależy wysokość kursu CHF i jakie wahania kursu przewiduje w trakcie trwania okresu kredytowania. Tymczasem bank przekonywał, że ryzyko jest niewielkie mimo, że jako profesjonalista miał dostęp do precyzyjnej wiedzy co do kształtowania

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) stwierdził, że umowa d. Noble Bank jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (kredyt będzie zatem traktowany jako kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR).

Sąd zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 131 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd ustalił również w sentencji wyroku jakie konkretnie zapisy nie wiążą kredytobiorców na przyszłość. Dodatkowo Sąd ustalił, że cała treść Aneksu „MAX RATA” również nie obowiązuje kredytobiorców. Warto podkreślić, że za zawarcie wskazanego Aneksu bank doliczył kredytobiorcom do salda kredytu prowizję w wysokości 5,45 % ( ponad 20 tysięcy złotych). Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

6 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 546/18, SSA Wiesława Kuberska, Anna Miastkowska, Jacek Pasikowski) prawomocnie uznaje umowę d. Getin Banku za nieważną i zmienia niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31.01.2018 r. (II C 543/16).

Tym samym kredytobiorcy nie są winni bankowi rzekomych ok. 450 tys. zł (110 tys. CHF) tytułem zadłużenia. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w toku postępowania apelacyjnego bank wezwał do zwrotu całości kapitału z powodu nieważności umowy, a kredytobiorcy dokonali potrącenia wszystkich dotychczas zapłaconych rat. W rezultacie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców pozostałą nadwyżkę w wysokości ok. 20 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. V Ca 1070/19) oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny (sygn. VI C 2405/18) i zasądził na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji, w którym zasądzono na rzecz powoda zwrot wszystkich składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w wysokości ponad 33 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański.

5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2893/19) w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wydał wyrok w którym: I. Oddalił powództwo o zapłatę, gdyż kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku mniej niż otrzymali; II. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest nieważna. III. Zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów kwotę zwrot kosztów procesu.

Umowa jest nieważna bez względu na ustalanie kursów walut. Regulamin nie zawiera obiektywnych przesłanek do ustalenia kursów. Umowa jest sprzeczna z obowiązkiem zobowiązaniowym. Informacja o ryzyku nie ma w tej sprawie znaczenia ponieważ powódka zeznała, że jako pracownik banku wiedziała o ryzyku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

23 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 473/18, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Strączyńska) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa kredytu waloryzowanego oraz aneks "przewalutujący" kredyt złotowy na kredyt waloryzowany są nieważne, gdyż klauzule indeksacyjne a także postanowienia dotyczące UNWW są nieuczciwe, a bez mechanizmu indeksacji umowy oraz aneksu nie można wykonywać dalej.

Jednak Sąd uznał, że dopóki kredytobiorca nie zapłacił na rzecz banku, więcej niż otrzymał, to nie przysługuje mu zwrot kwot zapłaconych i oddalił powództwo o zapłatę (teoria salda). Jednocześnie Sąd nie obciążył powoda kosztami postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny (w sprawie przysługuje skarga kasacyjna). Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

23 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 473/18, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Strączyńska) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa kredytu waloryzowanego oraz aneks "przewalutujący" kredyt złotowy na kredyt waloryzowany są nieważne.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne a także postanowienia dotyczące UNWW są nieuczciwe, a bez mechanizmu indeksacji umowy oraz aneksu nie można wykonywać dalej. Jednak Sąd stwierdził, że dopóki kredytobiorca nie zapłacił na rzecz banku, więcej niż otrzymał, to nie przysługuje mu zwrot kwot zapłaconych i oddalił powództwo o zapłatę (teoria salda). Jednocześnie Sąd nie obciążył powoda kosztami postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny (w sprawie przysługuje skarga kasacyjna). Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

14 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 404/17) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z listopada 2009 r. jest nieważna, ale oddalił powództwo o zapłatę.

Sąd uznał, że z uwagi na niedozwolone klauzule indeksacyjne umowa jest nieważna. Jednocześnie Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę nie jest zasadne, gdyż strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to co świadczyły, a kredytobiorca do tej pory zapłacił mniej niż otrzymał w wykonaniu nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

10 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Zalewska, XXV C 2852/18, wcześniej XXV C 1949/16) ustalił, że umowa d. Polbank EFG jest nieważna, ale oddalił powództwo o zapłatę.

Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia swobody zawierania umów, z uwagi na brak pewności stosunku prawnego oraz brak równowagi między stronami. Szczególnie abuzywny charakter, zdaniem Sądu, miała klauzula o uruchomieniu kredytu: “W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu.” Ta klauzula dawała Bankowi możliwość zupełnie dowolnego ukształtowania wysokości kredytu. Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż uznał, że dopóki kwota zapłacona przez klienta jest niższa niż otrzymana od banku, to roszczenie o zapłatę jest niezasadne. Sąd dodał, że czeka na zajęcie stanowiska przez SN w kwestii takich rozliczeń na skutek pytania zadanego przez V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Maciej Zaborowski.

30 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie( I ACa 598/18; SSA Roman Dziczek (spr.), SA Marzanna Góral, SA Marzena Konsek - Bitkowska) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku zawiera nieuczciwe klauzule indeksacyjne, a wskutek ich eliminacji umowa musi upaść.

Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie o zapłatę jest bezzasadne, skoro bank wypłacił kredytobiorcy więcej niż kredytobiorca do tej pory zapłacił na rzecz banku. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2120/19; SSR del. K. Gołaszewski) ustalił, że umowa kredytu d. Nordea Banku (obecnie PKO BP) z 2011 r. jest nieważna.

Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 190 tys. CHF (raty zapłacone przez kredytobiorców w CHF na rzecz banku) przy czym Sąd uznał zarzut zatrzymania banku i stwierdził, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów bankowi kwoty 769.077,91 PLN, to jest kwoty udzielonego kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

17 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 274/18, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko mBankowi w całości.

Zdaniem Sadu, ponieważ powodowie zaciągali tego typu kredyt wcześniej, nie można uznać, że nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku. Ponadto ponieważ powódka zeznała, że nie czytała umowy, więc “chcącemu nie dzieje się krzywda”. Powództwo o ustalenie jest niezasadne, bo brak interesu prawnego. Nawet jeśli klauzule przeliczeniowe są abuzywne, to nie można powiedzieć, że cała umowa jest nieważna. Można było wystosować żądanie o zasądzenie różnicy nadpłat ale do momentu wejścia w życie ustawy antyspreadowej. W takim przypadku można byłoby zastosować kurs średni NBP. Po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, klauzule przeliczeniowe nie są już abuzywne. Niezasadne jest też żądanie zwrotu składek na UNWW, gdyż to było zwyczajne zabezpieczenie się banku, do czego miał prawo. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

16 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1293/17 (SSO Piotr Bednarczyk)

Sąd unieważnił umowę dawnego Getin Banku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i zasądził wzajemny zwrot świadczeń. W praktyce oznacza to, że bank ma zwrócić nadwyżkę pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu, a kwotami wpłaconymi przez kredytobiorcę z tytułu nieważnej umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w wysokości 11.817 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

13 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 3480/16, w składzie SSO Katarzyna Parczewska (spr.), SSO Adam Malinowski, SSR del. Joanna Karczewska)

Sąd wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna, ze względu zarówno na wadliwość mechanizmu waloryzacji jak i klauzuli zmiennego oprocentowania (oprocentowanie zależne od decyzji zarządu banku, tzw. stary portfel). Tym samym Sąd Okręgowy całkowicie zmienił wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z 17 marca 2016 r. (I C 3066/15, SSR Aleksandra Różalska-Danilczuk), w którym Sąd Rejonowy dostrzegł abuzywność klauzul indeksacyjnych, ale uznał, że można je zastąpić innym miernikiem, a ciężar dowodu jaki powinien to być miernik obciąża stronę powodową. W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę ponad 27 tys. zł. stanowiącą część kwoty zapłaconej bankowi z tytułu nieważnej umowy wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest prawomocny, w sprawie nie przysługuje stronom skarga kasacyjna (wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł). Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.

12 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 533/18; SSA Urszula Wiercińska, SSA Jolanta Pyźlak (spr.), SSA Małgorzata Kuracka)

Sąd oddalił apelacje obu stron i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (XXV C 546/16; SSO Anna Błażejczyk), w który Sąd Okręgowy uznał, że umowa d. Getin Banku jest ważna, ale powinna być wykonywana z pominięciem indeksacji kursem CHF i zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaconych rat kredytu. Bankowi przysługuje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak. 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 382/18 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2018 r. (I ACa 1439/17), którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego. Brak jeszcze uzasadnienia wyroku SN. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.

25 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 85/18, SSO Tomasz Gal)

Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego d. Noble Bank jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (w sprawie był zawarty aneks z 2009 r. rzekomo zmieniający charakter kredytu z indeksowanego na walutowy, co jednak zdaniem Sądu nie miało znaczenia). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 338 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8.12.2017 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji oraz odpowiednie postanowienia aneksu są bezskuteczne na przyszłość. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 268/19) rozpoznał apelację kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek), który w całości oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen).

Sąd Apelacyjny zmienił w całości wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, gdyż uznał, że umowa wskutek zawarcia w niej nieuczciwych klauzul indeksacyjnych jest w całości nieważna. Sąd uznał, że umowa nie jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i muszą być z umowy wyeliminowane. W ich miejsca natomiast nie można wprowadzić innego mechanizmu indeksacji, co powoduje, że umowa musi upaść w całości. Tym samym świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy są nienależne i podlegają zwrotowi. Ponieważ jednak bank nie zgłosił swojego roszczenia, to nie ma podstaw do uwzględniania go przez Sąd z urzędu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.

13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (I Aca 674/18) rozpoznał apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka), który uznał, że umowa kredytu indeksowanego banku Millennium jest nieważna.

Apelacja banku została oddalona, aczkolwiek Sąd nie podzielił argumentów Sądu Okręgowego o bezwzględnej nieważności umowy, natomiast uznał, że ten sam skutek ma uznanie klauzul indeksacyjnych za nieuczciwe. Sąd Apelacyjny podtrzymał więc wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, gdyż uznał, że umowa wskutek zawarcia w niej nieuczciwych klauzul indeksacyjnych jest w całości nieważna. Tym samym świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy są nienależne i podlegają zwrotowi. Ponieważ jednak bank nie zgłosił swojego roszczenia, to nie ma podstaw do uwzględniania go przez Sąd z urzędu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 567/18)

Sąd w składzie SSA R. Obrębski, SSA P. Kurzawa oraz SSO del. K. Parczewska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna. Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 czerwca 2018 r., który oddalił powództwo (II C 899/16, SSO E. Kurkowska) i zasądził na rzecz powodów całą dochodzoną kwotę to jest ok. 130 tys. zł. stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu (340 tys. zł) a kwotą wszystkich spłat kredytobiorców aż do czasu przedterminowej spłaty kredytu w 2009 r. oraz składkę na UNWW (łącznie spłaty wynosiły ok. 470 tys. zł). Sąd uznał, że nie ma konieczności badania nieuczciwości postanowień umownych, gdyż w pierwszej kolejności należy uznać, że umowa jest nieważna. Umowa jest sprzeczna z prawem, gdyż pozwala bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co narusza istotę zobowiązania. Sąd jednocześnie zauważył, że kontrola uczciwości umowy doprowadziłaby do tych

14 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSR del. Michał Jank)

Sąd wydał wyrok, w którym ustalił, że postanowienia umowy d. GE Money Bank odnoszące się do marży kupna i marży sprzedaży doliczanej do kursu średniego NBP są nieuczciwe, a w pozostałym zakresie utrzymał umowę w mocy. Sąd podkreślił także, że w jego ocenie wyrok TSUE w sprawie Dziubak z 3 października 2019 r. nie ma znaczenia dla tej sprawy, ponieważ w przedmiotowej umowie już istnieje kurs średni NBP, a wystarczy usunąć postanowienia o marży kupna i sprzedaży, bez wprowadzania niczego dodatkowego. Wyroki jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.

23 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk)

Sąd wydał dwa wyroki, w których ustalił nieważność umów kredytu indeksowanego d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International AG). W sprawie XXV C 2883/18 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1404/17) Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z marca 2008 r., ale oddalił roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie zapłaconych kwot, gdyż kredytobiorca zapłacił do tej pory na rzecz banku mniej niż otrzymał. Kredytobiorca otrzymał 620 tys. zł, a zapłacił na rzecz banku do tej pory ok. 340 tys. zł. Jednocześnie bank twierdził, że saldo zadłużenia kredytobiorcy wynosi ok. 850 tys. zł. Ustalenie nieważności umowy oznacza, że kredytobiorca nie jest nic winien bankowi z tytułu umowy, a bank może co najwyżej wystąpić o zwrot pozostałej części wypłaconego kredytu, to jest 280 tys. zł. Innymi słowy, zadłużenie kredytobiorcy spadło z 850 tys. zł. do 280 tys. zł. to jest o 570 tys. zł. W sprawie XXV C 890/19 (wcześniejsza sygnatura XXV C 1172/17) Sąd ustalił

5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank (I C 653/17, SSR del. Tadeusz Bulanda), w którym uznał, że umowa kredytu jest ważna, a postanowienia dotyczące indeksacji są nieuczciwe, ale wyłącznie w zakresie odnoszącym się do kursów z tabeli banku, który może zostać zastąpiony innym kursem.

W sprawie został dopuszczony dowód z opinii biegłego na okoliczność przeliczenia kredytu według kursu średniego NBP, a w efekcie na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota ponad 10 tys. zł. nadpłaconych rat kredytu, a w pozostałej części powództwo zostało oddalone. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 332/17, SSO Marcin Polakowski)

Sąd uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest co prawda ważna, ale ustalił że poniższe postanowienia umowne są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców od dnia zawarcia umowy. 5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 332/17, SSO Marcin Polakowski) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest co prawda ważna, ale ustalił że poniższe postanowienia umowne są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców od dnia zawarcia umowy. § 1 ust. 3 Umowy: „Waluta waloryzacji Kredytu: CHF”. § 1 ust. 3A Umowy: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2007-03-30 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi 205.948,17 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.” § 7 ust. 1 Umowy w brzmieniu „waloryzowanego kursem kupna CHF wg tabeli kursowej BRE Bank S.A. Kwota

6 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – XXVII Wydział Odwoławczy, XXVII Ca 1821/18 (SSO Jan Bołonkowski, SSO Małgorzata Szykiewicz-Trelka, SSR del. Aleksandra Błażejewska)

Sąd oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 maja 2018 r. (VI C 2639/17) i nakazał zwrot wszystkich składek na UNWW (w łącznej wysokości ok. 14 tys. zł) pobranych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2009 r. oraz kursem EUR z 2010 r. Sąd uznał, że postanowienia umowy były niejednoznaczne, a wręcz wprowadzające w błąd co do tego kto jest beneficjentem ubezpieczenia i jakie są zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia. Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 4300 zł za I instancję oraz 1800 zł na II instancję. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

22 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Płocku (SSO Małgorzata Tetkowska, I C 1348/18) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Sąd wcześniej zawiesił postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek banku. W toku procesu, bank widząc narastające problemy sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej. Sąd uchylając BTE zasądził jednocześnie zwrot kosztów procesu na rzecz klienta w wysokości 11.817 zł. Sprawę prowadzili adw. Krystyna Wiącek-Kusio oraz adw. Jacek Czabański.

Wyrokiem z 18 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 186/17, SSR del. Michał Jank)

Sąd zasądził od banku BPH (d. GE Money Bank) na rzecz kredytobiorcy kwotę ok. 24 tys. PLN tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu przy wyeliminowaniu kursów banku i pozostawieniu kursu średniego NBP. Ponadto Sąd ustalił, że bezskuteczne są zapisy zawarte w § 17 ust. 2, 3 oraz 4 umowy w zakresie odnoszącym się do marży banku (czyli pozostawił indeksację do kursu średniego NBP). Zdaniem Sądu umowa była zgodna z obowiązującym stanem prawnym, co później w roku 2011 potwierdził ustawodawca w tzw. ustawie antyspreadowej; umowa nie jest również sprzeczna z zasadami współżycia społecznego; w ocenie Sądu nie było również podstaw do uchylenia się od skutków oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy a błędne wskazanie CKK nie dotyczyło elementów istotnych umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Fabian Orłowski oraz adw. Jacek Czabański.

26 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18)

Sąd wydał wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) są bezskuteczne wobec powodów, a ponadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 76 tysięcy złotych tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jest to precedensowy wyrok w jego referacie, ponieważ po raz pierwszy ustalił, że konkretne klauzule nie wiążą kredytobiorcy na przyszłość, a strona powodowa wykazała interes prawny w roszczeniu o ustalenie obok roszczenia o zapłatę. Na podstawie samej sentencji wyroku bank jest zobowiązany wyeliminować konkretne klauzule przeliczeniowe z umowy (w tym indeksację zawartą w § 2 ust. 1 umowy kredytu), co oznacza, że saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN, a aktualna wysokość zobowiązania kredytobiorcy została zmniejszona o około 350 tysięcy złotych w stosunku do tego co twierdził bank. Wyeliminowanie z umowy klauzul przeliczeniowych powoduje, że

26 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 139/19, pozew wniesiony w marcu 2018 r., ale sygnatura zmieniona po przekształceniu banku)

Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego CHF zawarta przed d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International AG) jest nieważna. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy w marcu 2008 r. zaciągnęli kredyt w wysokości 400 tys. zł i do tej pory zapłacili bankowi ok. 220 tys. zł, nie są winni 570 tys. zł jak twierdził ostatnio bank, a co najwyżej muszą zwrócić różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną a spłaconą (180 tys. zł). Sąd jednocześnie oddalił roszczenie o zapłatę kredytobiorców, uznając, że skoro zapłacili do tej pory mniej na rzecz banku niż otrzymali, to nie przysługuje im roszczenie o zapłatę od banku. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna ponieważ jest sprzeczna z art. 353(1) kodeksu cywilnego, tj. naturą stosunku prawnego, gdyż bank ma prawo do dowolnego kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorcy poprzez odniesienie ich wysokości do tabel kursowych banku. W związku z tym, że klauzule kursowe są sprzeczne z prawem, to cała umowa na podstawie art.

10 czerwca 2019 r. zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa (SSR Robert Bełczącki, I C 2892/17) w sprawie umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium.

Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich do tej pory zapłaconych kwot, to jest blisko 60 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wyroku, a także zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłaty sądowej w kwocie 6417 zł. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi na: przerzucenie całego ryzyka kursowego na klienta, w sytuacji gdy bank zabezpieczył się przed ryzykiem kursowym (stosując instrumenty pochodne CIRS oraz FX SWAP), dodatkowo bank nie informował klienta, ze sam zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym; Sąd zaznaczył, że informacja o ryzyku kursowym dotycząca wahań kursu z okresu ostatnich 12 miesięcy pokazywała różnice w wysokości kursu o 14,22 % i już nawet to, że bank pomimo wahań kursu o 14,22 % zaoferował tego typu kredyt konsumentowi stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta na moment zawarcia umowy; dodatkowo Sąd zauważył, że klient nigdy nie nabywał od banku waluty,

4 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1781/17, SSR del. Adam Mitkiewicz) wydał wyrok, w którym:

oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Polbank EFG i związane z tym żądanie zwrotu kwot zapłaconych przez kredytobiorcę; ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie są bezskuteczne wobec powoda i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty blisko 80 tys. zł. nadpłaconych rat kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

4 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, II C 325/17) wydał wyrok, w którym:

1. Oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. BRE Bank S.A. i związanego z tym żądania zwrotu kwot zapłaconych przez kredytobiorcę; 2. ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie mBanku są bezskuteczne wobec powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 110 tys. zł. nadpłaconych rat kredytu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu waloryzowanego (umowa d. BRE Bank S.A.) jest kredytem udzielonym w PLN. Nieuczciwy charakter zastosowanej przez bank klauzuli waloryzacyjnej wynika z tego, że uprawniała ona bank do dowolnego wyznaczania kursu CHF, a tym samym do arbitralnego wpływania na wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Sąd kilka razy podkreślał, że nie ma najmniejszego znaczenia, że bank nie udzieliłby kredytu złotowego opartego o stawkę LIBOR. Sąd podkreślił, że właśnie tego typu orzeczenie ma mieć w świetle dyrektywy EWG 93/13 charakter odstraszający dla przedsiębiorcy wprowadzającego nieuczciwe wzorce umowne do obrotu. Wyrok jest nieprawomocy. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka i adw.

22 maja 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2068/17)

Sąd ustalił, że umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas Bank Polska) ze stycznia 2007 r. jest nieważna. Sąd jednocześnie oddalił roszczenie kredytobiorców o zwrot kwot płaconych na rzecz banku, gdyż uznał, że w sytuacji, w której kredytobiorcy zwrócili do tej pory bankowi niższą kwotę niż otrzymana, roszczenie o zapłatę nie przysługuje. Sąd uznał, że umowa jest nieważna gdyż jest sprzeczna z zasadą określoności zobowiązania. Umowa określa kwotę kredytu w CHF, jednak zobowiązanie banku do wypłaty określone jest w PLN, wg kursu wyznaczanego arbitralnie przez bank. Analogicznie, wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu jest arbitralnie określana przez bank. Taka konstrukcja przeczy istocie stosunku zobowiązaniowego, który nie pozwala na określanie wysokości zobowiązania przez jedną stronę. Sąd przy okazji zauważył, że gdyby nawet utrzymać umowę w mocy po wykreśleniu klauzul przeliczeniowych, to określona w umowie kwota kredytu w CHF nigdy nie została wypłacona, a zatem umowa nie została

11 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (II C 450/17, SSO Bogusława Kubica)

Sąd oddala powództwo kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski. Sąd uznaje, że umowa jest ważna, podanie przez bank w umowie całkowitego kosztu kredytu w zaniżonej wysokości nie stanowiło wprowadzenia w błąd kredytobiorców. Klauzule indeksacyjne naruszają zaś co prawda dobre obyczaje, ale nie naruszają interesów kredytobiorców, gdyż nie wiadomo jak ostatecznie ukształtuje się wysokość kursu CHF. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

26 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 340/17) oddalił powództwo Getin Noble Bank przeciwko kredytobiorcom.

Bank wypowiedział umowę kredytu ze względu na rzekome zaległości w spłacie kredytu. W pierwszej instancji kredytobiorcy – niereprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika – podnosili argumenty dotyczące abuzywności klauzul przeliczeniowych i wskazywali na kurs średni NBP jako właściwszy do przeliczeń. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z 23 stycznia 2017 r. (I C 192/16) uznał powództwo banku niemal w całości i zasądził ponad 200 tys. zł od kredytobiorców. Dopiero w tym momencie kredytobiorcy zwrócili się o pomoc do adwokata. Ze względu na ograniczenia w zgłaszaniu nowych dowodów i twierdzeń w postępowaniu odwoławczym nie wszystkie argumenty zostały poddane ocenie przez Sąd Apelacyjny. Jednak niezależnie od tego, czy w miejsce kursu banku powinien wejść jakiś kurs rynkowy, czy też cały mechanizm indeksacji należy uznać za bezskuteczny, a także niezależnie od tego czy uczciwe było doliczenie do salda zadłużenia opłaty za przejście na przeliczenia wg kursu sprzedaży NBP dokonane Aneksem, Sąd ustalił, że po eliminacji przeliczeń

12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 2738/16, SSR Barbara Syta-Latała)

Sąd stwierdził, że umowa kredytu waloryzowanego mBank jest ważna, natomiast klauzule waloryzacyjne są nieuczciwe, ale w ich miejsce należy zastosować waloryzację kursem średnim NBP. W sprawie został powołany biegły, który dokonał odpowiednich wyliczeń i Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty ok. 12 tys. PLN z tego tytułu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak, adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.

28 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, II C 589/17)

Sąd uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest ważna, ale klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne, umowa ma być wykonywana bez nich, a kredytobiorcom należy się zwrot zawyżonych rat spłaty kredytu w wysokości ponad 90 tys. PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

25 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2579/18)

Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Polbank EFG z marca 2008 r. jest nieważna ze względu na sprzeczność przewidzianego w umowie mechanizmu indeksacji z istotą stosunku zobowiązaniowego poprzez dowolność banku w wyznaczaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

30 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1599/17)

Sąd uznał dwie umowy kredytu indeksowanego d. Getin Bank z 2007 r. za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty zapłaconych rat ponad kwotę kredytu wypłaconą przez bank. Sąd stwierdził, że klauzule indeksacyjne odnoszące się do kursów wyznaczanych przez bank są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego poprzez fakt, że bank swobodnie określając kurs do przeliczeń arbitralnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu kwoty kredytu. Skoro zaś postanowienia dotyczące indeksacji są nieważne, to nieważna jest cała umowa, gdyż bez tych postanowień nie można wyliczyć wysokości należności stron, a więc wykonać umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1267/17)

Sąd orzeka, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna i nakazuje zwrot kredytobiocy wszystkich dotychczas zapłaconych rat kredytu. Sąd stwierdził, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe ze względu na możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank oraz nałożenie ryzyka na kredytobiorcę. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.

26 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 1396/16)

Sąd uznał cały mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytu waloryzowanego mBank za nieuczciwy. W rezultacie sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat kredytu a także – również uznanych za nieuczciwe – składek na tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w wysokości blisko 50 tys. PLN.

8 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 590/16)

Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Bank ma być wykonywana dalej z pominięciem całego mechanizmu indeksacji i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 125 tys. PLN zawyżonych przez bank rat spłat kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

27 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 241/17)

Sąd stwierdza, że umowa kredytu Banku Millennium jest nieważna ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. “Przechodząc do bezpośredniej oceny podniesionego przez powodów zarzutu nieważności umowy, należy stwierdzić, że sprzeczne z istotą każdej umowy jest uzgodnienie przez strony, że o zakresie obowiązków jednej z nich zadecyduje na zasadzie swobodnego uznania druga strona w toku wykonywania umowy. Tak stało się w przypadku spornego kontraktu.” “Indeksacja w wersji zastosowanej w przedmiotowej umowie nie spełniała zatem swojej podstawowej funkcji. Jej instrumentalne użycie nie zmierzające do realizacji celu, któremu ta instytucja ma służyć nie zasługiwało zatem na ochronę.” Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

21 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 353/17)

Sąd oddalił powództwo kredytobiorców związane z klauzulami indeksacyjnymi oraz UNWW zawartymi w umowie kredytu waloryzowanego mBanku. Sąd uznał, że umowa jest ważna, nie narusza żadnego przepisu, nie jest też sprzeczna z zasadami współżycia społecznego a waloryzacja miała na celu obniżenie wysokości oprocentowania kredytu i była dopuszczalna. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (II C 110/16)

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu waloryzowanego mBank są nieuczciwe i bezskuteczne i zasądził zwrot ponad 70 tys. PLN nienależnych kwot zapłaconych przez kredytobiorcę. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zasądził zwrot UNWW

29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zasądził zwrot UNWW, ale oddalił roszczenie związane z klauzulami waloryzacyjnymi. Sąd uznał, że umowa jest ważna, a klauzule choć odsyłają do kursów swobodnie wyznaczanych przez bank, a są przez to nieuczciwe, to nie powodują, że umowa przestaje być umową kredytu waloryzowanego do CHF i obowiązkiem kredytobiorcy jest wskazać jaki właściwie kurs powinien mieć zastosowanie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

21 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 376/17)

Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Getin Banku za nieważną, w stosunku do jednego kredytobiorcy. Drugi kredytobiorca został uznany za przedsiębiorcę, gdyż lokal stanowiący przedmiot kredytowania był wynajmowany w ramach działalności gospodarczej, co spowodowało, że kredytobiorca ten nie mógł skorzystać z przepisów chroniących konsumentów. Wyrok jest nieprawomocny. Kredytobiorcy będą składać apelację. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jacek Czabański.

8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 246/17)

Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie o zwrot kwoty rat płaconych w złotych nie może zostać uznane ze względu na fakt, że bank pozostaje zubożony wcześniejszą wypłatą kredytu w PLN. Sąd zasądził jednak na rzecz kredytobiorcy zwrot rat płaconych w CHF w wysokości ponad 70 tys. CHF, gdyż uznał, że kwota ta nie nadają się do potrącenia z kwotą wypłaconego kredytu w PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.

18 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 546/16)

Sąd uznaje cały mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytu indeksowanego d. Getin Bank za bezskuteczny i nakazuje zwrot nienależnie pobranych kwot od kredytobiorcy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

Niekorzystny wyrok zapadł 16 lutego 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie przeciwko mBankowi (I C 1119/16)

SSO Andrzej Kuryłek oddalił powództwo kredytobiorcy w całości i stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego jest ważna i nie zawiera żadnych postanowień nieuczciwych (Sąd stwierdził, że nie jest związany orzeczeniem SOKiK i wpisem jednego z postanowień umowy na listę niedozwolonych postanowień umownych) Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski. Wyrok jest nieprawomocny.

16 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1732/16)

Sąd stwierdza, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG zawiera nieuczciwe klauzule indeksacyjne, które są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Sąd nie zauważa żadnej luki w umowie, którą należałoby dodatkowo uzupełnić, a sama umowa może być wykonywana dalej bez klauzul indeksacyjnych. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot nadpłaconych poprzez pobieranie przez bank zawyżonych rat spłaty kredytu w wysokości ponad 315 tys. PLN. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

11 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli (II C 2557/16)

Sąd uznaje, że umowa dawnego Polbank EFG zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. Wskazano, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.

21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 114/16)

Sąd uznaje klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie dawnego Polbank EFG za bezskuteczne i nakazuje obliczanie wysokości należnych rat kredytu bez ich stosowania i bez ich zastępowania innym miernikiem wartości Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.