Wyrok w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – roszczenie banku oddalone!

Umowa kredytu z maja 2003 r. – nieważna!

Wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny (sygn. IIII C 234/18; SSO Rafał Jasiński):

1. Oddalił roszczenie główne Banku BPH S.A. (z tytułu wypowiedzianej umowy)
2. Oddalił roszczenie ewentualne Banku BPH S.A. (o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału)
3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa została wszczęta pozwem Banku BPH z 2017 r., w którym bank dochodził swoich roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu denominowanego kursem CHF z maja 2003 r. (umowa z 2003 r. zawarta z dawnym GE Bankiem Mieszkaniowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie).

Po 4 latach trwania procesu (przed zamknięciem przewodu sądowego) bank dokonał modyfikacji powództwa i wystąpił z roszczeniem ewentualnym o zwrot kwoty kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Kancelaria przygotowała obszerne stanowisko w odpowiedzi na roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Sąd oddalił w całości roszczenie główne i ewentualne uznając, że umowa jest nieważna, a bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Kredytobiorcy złożyli skuteczny zarzut potrącenia swoich roszczeń (spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2017 r.) z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu, co skutkowało oddaleniem roszczenia banku o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Sąd oddalił również roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału wskazując, że wskazane roszczenie jest sprzeczne z celem Dyrektywy EWG 93/13, na podstawie której nieuczciwy przedsiębiorca ma ponieść karę za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Dodatkowo Sąd na gruncie prawa polskiego nie znajduje podstaw prawnych do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jedyne czego mógłby się domagać bank, to odsetek ustawowych za opóźnienie po skutecznym postawieniu swojej wierzytelności w stan wymagalności (tj. wezwaniu kredytobiorcy do zwrotu kapitału z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.