Wyrok prawomocny – umowa mBanku nieważna.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agnieszka Wachowicz – Mazur; I ACa 227/19) w sprawie dotyczącej umowy kredytu waloryzowanego z maja 2008 r. na kwotę ok. 250 tys. zł z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 listopada 2018 r. (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 1267/17) w ten sposób, że uwzględnił roszczenie o zapłatę powoda w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 67 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do czasu podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania. Zapłata ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem kwoty kredytu.Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania, których wysokość pozostawił do wyliczenia referendarzowi.W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu została uznana za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule indeksacyjne. W ocenie Sądu, klauzule zawarte w umowie są abuzywne, gdyż:- powód jest konsumentem,- klauzule nie były indywidualnie uzgadniane,- klauzule stanowią główne świadczenie, jednakże nie zostały sformułowane w sposób jasny,- klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interesy konsumenta.Wyeliminowanie klauzul prowadziło do upadku umowy, gdyż na dzień zawarcia umowy, brak było przepisu umożliwiającego uzupełnienie umowy. Umowy nie sanowała również tzw. ustawa antyspreadowa.

Wyrok jest prawomocny.

Bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański.