Wyrok prawomocny – umowa mBank nieważna

5 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Anna Strączyńska; I ACa 396/21) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 marca 2021 r. (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 720/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. na kwotę ok. 2 mln zł jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wysokości 900 tys. PLN oraz 250 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego oraz późniejszego rozszerzenia powództwa.
Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Postanowienia takie ewidentnie naruszają dobre obyczaje i interes konsumenta, a ponieważ brak jest przepisów, które mogłyby zastąpić te postanowienia, to umowa musi upaść.
Sąd zasądził ponadto na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł.
Wyrok jest prawomocny, choć należy się spodziewać, że bank złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.