Wyrok prawomocny – umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z d. Polbankiem EFG (obecnie Raiffeisen Bank International) jest nieważna

30 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; VI ACa 445/21) na skutek apelacji banku podtrzymał wyrok Sądu I instancji (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 3046/18) co do nieważności umowy i zasądzenia zwrotu zapłaconych rat kredytu, ale zmienił co do odsetek za opóźnienie w ten sposób, że zasądził odsetki od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia na rozprawie o akceptacji nieważności umowy do dnia podniesienia przez bank zarzutu zatrzymania.

W pozostałym zakresie Sąd apelację oddalił i obciążył pozwanego kosztami zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadził adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.