Wyrok prawomocny – umowa DNB Nord z kwietnia 2009 r. nieważna.

Wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 973/20; SSA Marcin Strobel) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 października 2020 r. (XXV C 1066/19; SSO Tomasz Gal) i:

1. oddalił powództwo co do odsetek ustawowych za opóźnienie za okres poprzedzający 1.01.2022

2. ustalił, że umowa jest nieważna;

3. zasądza od banku na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu w wysokości ponad 240 tys. zł. z odsetkami od 1.01.2022 do dnia zapłaty;

4. zasądził koszty postępowania na rzecz kredytobiorców w wysokości 13.600 zł;

Zdaniem Sądu Apelacyjnego słuszne są zarzuty dotyczące sprzeczności z prawem konsumenckim. Klauzule przeliczeniowe miały charakter niedozwolonych postanowień umownych, pozwalały bankowi na ustalanie tabel kursowych w sposób nieobiektywny, arbitralny. Zostało przesądzone w orzecznictwie, że są to postanowienia główne, nie transparentne, abuzywne. Nie można ich zastępować, gdyż w prawie polskim nie ma odpowiednich do tego przepisów. Na Węgrzech można to zrobić, gdyż ustawodawca przewidział zastąpienie ich mocą ustawy o czym powiedział TSUE w wyroku z września 2021 r. . W związku z wyeliminowaniem klauzul abuzywnych umowa upada. Powodowie złożyli oświadczenie o znajomości skutków stwierdzenia nieważności umowy, więc umowa upadła z mocą wsteczną. Powodowie zostali pouczeni przez sąd o skutkach upadku umowy, złożyli oświadczenie 28.12.2021 r., a do sądu dotarło 31.12.2021r., więc odniosło skutek z chwilą dotarcia. Apelacja banku była o tyle zasadna, że dotyczyła odsetek za opóźnienie, zatem dopiero od 2.01.2022 r. bank pozostawał w opóźnieniu, dlatego SA uwzględnił częściowo apelację banku. Apelacja powodów zasługiwała na uwzględnienie w zakresie w jakim istniała podstawa do stwierdzenia nieważności umowy, gdyż ona z datą wsteczną upadła. Był interes prawny w zakresie ustalenia nieważności umowy. Słusznie powodowie żądali zapłaty należności spełnionych jako różnicy pomiędzy już zasądzoną, a kwotą jaką spłacili w ratach kredytu z odsetkami od 1.01.2022r. Powodowie wygrali proces w całości. W pozostałej części SA uznał obie apelacje za niezasadne.Umowa kredytu jest umową dwustronnie obowiązującą, nie wzajemną, więc nie może być mowy o zatrzymaniu. W związku z tym stosujemy zasadę dwóch kondykcji.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.