Wyrok prawomocny: umowa d. GE Money Bank S.A. nieważna.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 listopada 2021 r. sygn. akt I ACa 826/19 (SSA Piotr Daniszewski), zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez:
I. ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził do Bank BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 85.321,24 PLN oraz kwotę 14.791,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od banku na rzecz powodów 8.917 PLN tytułem kosztów postępowania za I instancję;
IV. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 9.100 PLN tytułem kosztów postępowania za II instancję;
V. oddalił apelację banku w całości.
W sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 18 lipca 2019 r. sygn. akt I C 186/17 (SSO Michał Jank) uwzględnił tylko częściowo powództwo kredytobiorców, ustalając, że bezskuteczne wobec powodów są klauzule indeksacyjne w zakresie marży banku odejmowanej/dodawanej do kursu średniego NBP.
W konsekwencji w umowie pozostawiono indeksację do kursu średniego NBP, przy jednoczesnym uwzględnieniu roszczenia o zapłatę w niewielkiej części.
Od wyroku apelację wniosły obie strony.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił apelację kredytobiorców, wskazując, że zastosowana sankcja częściowej bezskuteczności warunku umownego jest nieprawidłowa. Sąd powołał się na wyrok TSUE z dnia 29 IV 2021 r. (C-19/20), wyjaśniając, że usunięty element warunku umownego nie może pełnić samodzielnej funkcji w umowie, jak również taka sankcja nie spełnia roli odstraszającej wobec nieuczciwego przedsiębiorcy.
Z tego względu należało uznać za nieuczciwy cały mechanizm indeksacji, czego konsekwencją jest nieważność całej umowy, której nie można utrzymać w mocy bez klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.