Wyrok ostateczny! Prawomocna nieważność, odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 24.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. XXVII Ca 2738/16) w składzie SSR del. Paweł Błasiak na skutek apelacji strony powodowej od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r. zasądzającego na rzecz powoda kwotę 11.986,48 zł (tytułem unww) zmienił wyrok poprzez:

  1. Zasądzenie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwoty 40.773,95 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda 5.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 2.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania instancji odwoławczej.

Sąd uznał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, co powoduje upadek umowy.

Dodatkowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ze strony banku. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że w pierwszej kolejności pozwany powinien ponieść zarzut potrącenia, a zatem zarzut zatrzymania nie pozwanemu nie przysługuje.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny!

Z uwagi na ograniczenie wartości przedmiotu sporu do kwoty poniżej 50 tys. złotych bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna o czym Sąd poinformował pełnomocnika pozwanego po ogłoszeniu wyroku.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.