Wyrok na posiedzeniu niejawnym – umowa dawnego GE Money Bank nieważna.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 30 listopada 2021 r. sygn. akt I C 158/17 (SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel):
I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 96.129,96 PLN oraz 60.300,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
III. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 7.748,01 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc jeszcze nie znamy motywów rozstrzygnięcia.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Fabian Orłowski oraz adwokat Maciej Zaborowski.