Wygrana z Bankiem Gospodarki Żywnościowej – umowa z kursem „negocjowanym” do wypłaty

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 1645/21/21), wydał wyrok. w którym:
I. Ustalił, że umowa z października 2007 r. zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 96.664,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (od dnia wezwania)
II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w kwocie 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku.
W ocenie sądu umowa kredytu denominowanego jest sprzeczna z naturą zobowiązania tj. art. 353 (1) k.c. Dodatkowo klauzule przeliczeniowe również stanowią klauzule niedozwolone, a ich eliminacja musi prowadzić do nieważności umowy.
Sąd w całości zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż odsetki powinny być naliczane do daty wezwania przedsądowego, a nie od złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę. Bank nie może się zasłaniać tym, że nie miał świadomości o żądaniu nieważności umowy, zwłaszcza, że roszczenie konsumentów było jednoznacznie sformułowane w wezwaniu przedsądowym, jak również pozwie.
Sąd nie uwzględnił zarzutu przedawnienia zgłoszonego przez stronę pozwaną i zasądził całość dochodzonych przez kredytobiorców roszczeń.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.