Wygrana w przedsądzie SN

Sąd Najwyższy (I CSK 4565/22; SSN Maciej Kowalski) w dniu 28 marca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.12.2021 r. (I ACa 659/21; SSA Dorota Markiewicz), który ustalił nieważność umowy kredytu, zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu z zastrzeżeniem prawa zatrzymania do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty kredytu i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie.

Kredytobiorca nie składał skargi kasacyjnej. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.