W wyniku błędów pełnomocnika banku uprawomocnił się wyrok I instancji!

W dniu 10 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bernard Chazan, V ACz 14/23) wydał postanowienie oddalające ostatnie z zażaleń złożonych przez pełnomocnika banku BPH S.A. co doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku wydanego w I instancji.

Wyrok w Sadzie Okręgowym zapadł 25 października 2021 r. Pełnomocnik banku złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, ale nie odebrał go w terminie 14 dni od publikacji w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Z upływem tego terminu bieg rozpoczął 14 dniowy termin do złożenia apelacji, której bank nie złożył.

Na skutek wezwania banku do wykonania wyroku w marcu 2022 r. pełnomocnik banku dowiedział się o swoim błędzie i skorzystał ze wszystkich możliwych środków by odwrócić niekorzystną dla siebie sytuację, a co najmniej opóźnić ostateczne rozliczenie.

Bank złożył ponowny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, który Sąd odrzucił. Bank złożył zażalenie, ale go nie opłacił w terminie. Jednocześnie Bank złożył apelację wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Sąd Apelacyjny w dniu 27 października 2022 r. (sygn. akt V ACz 1420/22 Alicja Fronczyk) oddalił wniosek o przywrócenie terminu wskazując na zawinienie pełnomocnika banku, a w konsekwencji apelacja została odrzucona jako spóźniona. Tę decyzję również zaskarżono. Po przedstawieniu stanowiska przez pełnomocnika powodów Sąd Apelacyjny ostatecznie zakończył sprawę oddalając zażalenie na odrzucenie apelacji i zasądzając na rzecz klientów koszty zastępstwa procesowego za postępowanie zażaleniowe.

Informacja o wyroku I instancji:

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 1196/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2021 r.

1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w lipcu 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna w całości;

2. zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę 170.350,82 PLN oraz 113.029,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 listopada 2020 r. (od wezwania) do dnia zapłaty;

3. zasądził od Banku BPH S.A. solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Postępowanie trwało 23 miesiące, z czego w I instancji tylko 7 miesięcy.